D7:2-3


(Rubrik:) Geometrica delineatio öffwer Skäninge stadz äghor sundan ånen, så wäl crone som frellse, arf och eghen jordh.


            Notarum Explicatio
                                                                                               Tunne-
                                                                                               land  
1.         Munkagiärdet vthsädhe cronojord                                50
2.         Pastoris Ståms åcker ibid.                                            12
                såår 6 tunnor hwart åhr.
3.         Clåsterjord ibid.                                                           1/2
4.         Frälsejord, wälborne her Lars Sparres                          2
5.         Fast lyckan vthsädhe cronojord                                    16
6.         Engh ibid. lagd till åker                                                 2 1/4   
            Arf och egen jord ibid. som efter fölljer:

7.         Lewhusens åker, halfparten lagdt til eng 10 laß           7 1/2     
8.         Axell Arfwidsons åker lagdt till ängh                             3 3/4 laß
9.         Måns Peerßons i Slåmetorp, igenlagd till eng               2 1/2 las
10.       Jörans Olsons och lagd till engh                                     1/2  
11.       Peer Jönsons                                                                3/4
12.       Anders Jönsons                                                            1/8      
13.       Anders Torneßons                                                        1
14.       Måns Peerßons i Slåmtorp                                            1 1/4         
15.       Hieronymus                                                                3/4
16.       Anders Jönsons                                                            1/2
17.       Peer Larßons factorens                                                1 1/2

18.       Wårfrulychan cronojord                                               5 1/4    
19.       Jgen lagd åker till engh ibid.                                          2 1/2

                    Arf och egen jord ibid.

20.       Leuhusens åker                                                          6 1/2         
21.       Anders Jönsons                                                            2 1/2    
22.       Peer Jönsons                                                                5 1/2            
NB.      En engh till stadhen till höö 18 laß.
M.        En engh till prästegården    20 laß                                                           
            A, B, C, D, E, F finnes samme bo-
            kestäfuer igen på andre sijdan
            ther the böra fogas tillhopa och
            ägorna löpa till samman.
            Hwad på denne ofwan noterat
            är, finnes åter igen på andre sidan.
O.        En engh till  Hospitalen til 6 las höö.
P.         Tegel ladan.
Q.        Tegel ladehagen

(s. 3)

23.       Pastor och Jöran Olßon tilhopa                                     2 tunnor

                    Frälsejordh i Wårfrwlyckan.

24.       Gråthningeslåtten                                                      1 1/2 tunnor
25.       En engh thär bredewedh, är cronans, till 10 las.
NB.      Pastor en engh, fins igen på andra sijdan.
M.        En engh till staden till höö, fins igen på andra sij-
            dan.

                    Arff och eghen jordh suman
                         stadsens wedh.

28.        Leuhusens åker suman stadzsens wed                       2 tunnor
29.        Gunnar Pärson Stijffberns lycka                                 2 tunnor
30.        Ibidem Nils Simonßons lycka                                       1 3/4 tunnor
31.        Tiuffwelyckan cronejordh                                            10 tunnor

                    Arff och eghen jordh nämbligen

32.        M. Päer Biugg                                                           1 tunnor
33.        H. Margaretha Nils Simonsons lycka                        1 tunnor
34.        Päer Jönßon                                                                1 1/4 tunnor
35.        Leuhwses åker i Tiufwelyckan                                    4 tunnor
36.        Frälse åker ibidem, wälborne Päer Matzons                 1 1/2 tunnor
37.        Hospitals engh, godh hård walds höö                           6 laß
             fins igen på andra sijdan sub littera O.
38.        Galiebergz lyckorne cronojordh                                  4 tunnor
39.        Ibidem Päer Jönsons arff och egen jordh                       1 tunnor
40.        Sandhlyckan                                                                 8 tunnor
41.        Stenslyckan                                                                  26 tunnor

                    Arff och egen jordh I Stenslyckan.

42.        Anders Jönson                                                             1 tunnor  
43.        Prästens åker i Wallersta                                              3 1/4 tunnor  
44.        Leuhwses åker                                                           3 1/2 tunnor
45.        Frälse ??? flåttan                                                        1 tunnor
46.        Andre Dråkeflåtterne i hop                                        2 tunnor
47.        Nydala gärdett                                                             45 tunnor
48.        Arff och egen iordh Leuhwses åker                             3 tunnor
49.        M. Petter Biuggz åker arff och egen iordh.
50.        Klåckare flåttan                                                          1 1/8 tunnor
51.        Anders Ternesons åker                                               3/4 tunnor
52.        Anders Jönsons åker                                                    2 tunnor
53.        Päer Jönsons åker                                                        3 1/2 tunnor
54.        Frälse Trällåkeren.
56.        Jacob Larsons arff och egen jordh                                1 tunnor
57.        Pastor ibidem                                                               2 1/2 tunnor
58.        Oluff Håkonson och                                                     2 tunnor
59.        Frälse Dråttninge flåtten                                              2 tunnor
             vthan för Stenslyckan.
60.        Gunnar Pärsons arff och egen engh                               4 laß
61.        Vptagne wreter aff vthmarken som brukas
             uhndertijden [brukas] och vndertijden lägges igen
             till vthsäde                                                                    <...>
62.        Engehager uptagne aff vthmarken til höö                       20 laß

(Karttext, s. 2:)

Hårdwaldz engh
Hård waldz engh
God bördig suart mylla.
God bördigh suart mylla
Hård waldz engh.
Scala ulnarum.

(s. 3)

Hård waldz engh
Öhr och sandjordh
Ör och sandiord.
Scala ulnarum.