D7:66-67


(Rubrik:) Rinna sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
1.         Säresta cronehemman            1/2
            hafuer i byeskiffte 14 alnar bred aker1.      
A.        Vthsäde i   Östergierdet        5 1/4 tunnor
B.                          Wästergierdet     5 1/2 tunnor
C.        Engh till 16 laß höö.

2.         En skattevthiord till skattegården i Rinna, folio 53,
            hafuer i byemåll 5 alna bred åker.      
A.        Vthsäde i   Östergierdet        2 tunnor
B.                          Westergierdet     2 tunnor
C.        Engh till 5 las höö.

3.         En cronevthiord, brukas till nummer 5,
            hafuer i byemåll 5 alnar bred åker och ähr
            lijka stor med skatte vth iorden som förskrefuen
            står.  

4.         En skattevthiord till skattegården i Brusarp,
            ähr och så stor i alla lägenheeter som för skref-
            ne skatte vthiord ähr.

5.         Cronehemman jbidem           1
            hafuer i byemål 18 alna.
A.        Vthsäde i   Östergierdet        7 tunnor
B.                          Westergierdet     7 1/8 tunna
C.        Engh till 20 laß höö.

6.         Cronehemman jbidem           1
            hafuer i byemåll 33 alnar bred åker.
A.        Vthsäde i   Östergierdet        12
B.                          Wäster gierdet    12 1/4  tunnor
C.        Engh till 25 laß höö.

7.         Frelsehemman jbidem           1
            ähr lijka så stort i alla lägenheeter som detta
            näst för skrefne cronehemman.

8.         Frelsehemman jbidem           1
            ähr och lijka i alle qualiteter och quanti<te>ter med
            för skrefne cronehemman eller och frelsehemman.

9.         Frelsehemman jbidem           1
            Detta hemman ähr och lijka stort som ett af
            denne nästförskrefne hemman.
            Till ofuanbemälte by ähr nödtorfftig skog och vthmark.10.       Haag frelse hemman
D.        Vthsäde                                2 3/4 tunna          
E.         Engh till 6 laß höö.

(Karttext:)

Betes wald
Hård waldz eng.
Sånd jord
Såndiord
Kiärr engh med skog vthi
Dam
Hård waldz engh med ekeskogh vthi
Gierdes eng
Leer blandat iord.
Dam
Gierdes eng
Leerblandat jord
Leerblandat iord.
Betes wald.
Leer blandat iord.
Scala ulnarum.                
1 D.v.s. åker