D8:104

(Rubrik:) Boberghz häradh.

                         Notarum Explicatio

A.           Täcktöö hemman                   4
B.           Vthsädhe i Wästergierdhet    30 tunnor
C.           Vthsädhe i Norregierdhet     34 tunnor
D.           Engh till höö                         30 laß
E.           
F.            Engheßhaghar tree till höö    21 laß
G.
               Gierdhes engh [till] i B till höö 15 laß
               Gierdhes engh i C till höö       15 laß

1.            Prästegårdhen cronehemman  1
               hafuer i byemåll 24 alnar bredh åker
B.           Ett åhrs vthsädhe                  11 1/16 tunna
C.           Annat åhrs vthsädhe             12 1/2 tunna
D.           Eng till höö                           11 1/3 laß
E.            En enghagha enskijlt till höö  6 laß
               Gierdhes eng i B til höö        5 1/2 laß
               Gierdhes eng i C till höö       5 1/2 laß
               Detta hemman hafuer ett hemman i Klåcke-
               rijke och en vthiordh, numero 4 och 23 folio 108
               Till prästegården num<...> <...>
               höö aff engen littera L <...>
               till 6 laß.
               Ibidem en åker 3/8 tun<na>1

2.            Cronehemman jbidem                                                                              
               hafuer i byemåll 17 alnar bredh åker.
B.           Ett åhrs vthsädhe                  7 7/8
C.           Annat åhrs vthsedhe             8 7/8 tunna
D.           Eng till höö                           7 1/3 laß
F.           En eng enskijlt                      7 laß
              Gierdhes eng i B till höö        3 1/2 las
              Gierdhes eng i C till höö        3 1/2 laß

3.           Frelsehemman jbidem
              hafuer i byemåll 11 alnar bredh åker.
B.          Ett åhrs vthsädhe                  5 1/16
C.          Annat åhrs vthsädhe             5 7/8 tunna
D.          Engh till höö                         5 1/3 las
G.          Engh enskijllt till höö             8 laß
              Gierdheseng i B till höö        2 1/2 laß
              Gierdes eng i C till höö         2 1/2 laß

4.           Frelsehemman jbidem
              hafuer i byemåll 13 alnar bredh åker.
B.          Ett åhrs vthsädhe                  6 tunna
C.          Annat åhrs vthsädhe             6 3/8 tunna
D.          Eng till höö                           6 laß
              Gierdhes eng i B till höö       3 1/2 las
              Gierdhes eng i C till höö       3 1/2 laß

(Karttext:)

Slätt lindh
Skeen waldz lindh medh tofuer
Suart mylla medh ör vthi
Dungh iordh
Godh slätt lindh, skeenwaldh
Sken waldz eng
Suart mylla.
Suart mylla
Dungiordh
Tofuig sken waldz lindh
Skeen waldz eng.
Skeen waldz engh.
Dunghiordh
Suart mylla.
Tofuig skeenwaldz lindh.
Tolarp proxime
Slätt skeenwaldz lindh.
Skeen waldz eng.
Tolarp proxime
Dungh iordh.
Dung iordh
Gierdhes eng full medh backar och skog, mäst odugeligh skog och enghe waldh.
Till denne by Tacktöö2 ähr någerlundha skog till giersle och wedhebrandh och nödh torfftigt mulebete.                         
1 Till prästegården ... tun<na> skrivet på baksidan av en utviksflik ms, texten längst ut går inte att se i skarven mellan fliken och sidan
2 D.v.s. Täcktöö