D8:105

(Rubrik:) Klockerijke sochn.

                         Notarum Explicatio

A.           Tolarp skattehemman             2 halfua
                          Cronehemman            1/2
B.           Ett åhrs vthsädhe                  17 tunnor
C.           Annat åhrs vthsedhe             16 1/2 tunna
E.           Engh till 28 laß höö.
              Gierdhes eng i B till               16 laß höö
F.           En engh till                            5 laß höö

1.            Skattehemman                      1/2
               hafuer i byemåll 30 alnar bredh åker.
B.           Ett åhrs vthsädhe                   8 1/2 tunna
C.           Annat åhrs vthsädhe              8 1/4 tunna
E.           Eng till 12 laß höö.
F.           Gierdhesengh till 8 laß höö.
              Detta hemman hafuer en åker
               i Berga, vthsädhe 1/4 tunna, littera
              O folio 115.
G.          Eng till 2 1/2  laß höö
              Detta hemman hafuer en vthiordh i andhra Tolarp, numero
              6, hafuer dher i byemåll 14 alnar bred åker.
              D. Vthsädhe                          1 7/8 tunna
              G. Vthsädhe                          1 3/8 tunna
              K. Eng till    2 laß höö.

2.           Cronehemman jbidem            1/2
              hafuer i byemåll 15 alnar bredh åker.
B.           Ett åhrs vthsädhe                   4 1/4
C.           Annat åhrs vthsädhe              4 1/8 tunna
E.           Eng till                                   6 laß höö
              Gierdhes engh i E till 4 laß höö.
F.           Eng till                     1 1/4 laß höö
[3.]

3.            Skattehemman                       1/2
               hafuer i byemåll 15 alnar bredh åker
               och ähr lijka i alle lägenheeter medh
               numero 2. Detta hemman hafuer
               en skatte vthiordh i andra Tolarp, nu-
               mero 7, hafuer i byemåll 44 alnar.
               D. Vthsädhe            5 5/8 tunna
               G. Vthsadhe1          4 1/2 tunna
              
K. Eng widh Hannarp till 10 laß höö.
               Betes hagar 3 stycke ähre numere-
               rade med dhet taal som sielfue heman
               ähr numererade

I.             Tolarp skattehemman           1/2
                          Frelsehemman            1/4
                          Skatte vthiordher        2
D.           Ett åhrs vthsädhe                   18 1/4
G.           Annat åhrs vthsädhe              13 3/4 tunna
K.           Engh widh Hanarp                32 laß höö
               fins folio 116, littera K.

4.            Skattehemman                       1/2
               hafuer i byemåll 50 alnar bredh åker
D.           Ett åhrs vthsädhe                   6 1/2
G.           Annat åhrs vthsädhe              4 3/4 tunna
K.           Engh widh Hanarp till 12 laß höö, folio <116>.
               Detta hemman hafuer en skattevthiordh
               i Hanarp, folio 116 numero 3,
               hafuer i byemåll vthi Hanarp 80 alnar.
B.           Ett åhrs vthsädhe                   6 tunnor
C.           Annat åhrs vthsädhe              7 3/4 tunna
D.           Eng till                                  5 ½ laß höö
E.            Eng i Lillengen till                  4 laß höö
               Gierdheseng i F till                4 laß höö
               Gierdhesengh i G till              2 laß höö

5.            Frelsehemman                       1/4
                   
hafuer i byemåll 32 alnar bredh åker
D.           Ett åhrs vthsädhe                   4 1/8 tunna
G.           Annat åhrs vthsädhe              3 1/8 tunna
K.           Engh widh Hanarp till 8 laß höö, folio 116.

6             En skattevthiordh till skattegårdhen i andra To-
               larp, numero 1. Hafuer i byemåll 14 alnar
               och äro transporterat till halfue gårdhen, och fins
               igen medh sin lägenheet idhen andhra columna,
               numero 6.

7             En skattevthiordh ibidem till skattegårdhen i
               andra Tolarp, numero 3, och fins dher medh
               alla sine lägenheeter beskrifuen och specifice-
               radt.
             
               Till denne ofuanbemälte by Tolarp ähr ringa
               skog och vthmark.
               Effter denne by Tolarp ähr serskildh medh
               sine ägor, altså ähr och huar särskilt noerade.(Karttext:)

Täcktö ägor proxime
Såndh mylla
Såndh mylla
Godh lindh
Sank kiärr lindh med gran skogh
En lööt eller vthmark medh granskog.
God lind
Såndh mylla Sånd mylla
Såndh mylla
Slätt skeen waldz lindh
Skeen waldz engh med tofuer
Täcktö ägor proxime.
Enge hage
Betes waldh
Dungh jordh
Betes haghe till numero 3.
Hanarps ägor proxime
Såndhmylla
Sånd mylla.
Såndhmylla
Beteshaga
Scala ulnarum
Beteshage till numero 2.
Beteshage till numero 1.
Hanarp proxime
Store Berga ägor proxime.

(Härefter en senare blyertsanteckning)

1 D.v.s. Vthsädhe