D8:109

(Rubrik:) Klockerijke sochn.

                         Notarum Explicatio

A.           Tröstorp    heman        2 halffwa
               Skatte    vthjordh        1
B.           Wästergärdet    vthsädhe    15 tunnor
C.           Östergärdet o Norregärdet 12 1/2 tunna
D.           Hårdhwaldz engh om höö   15 laß
               Gärde höö hwart annat åhr   5 laß
               Dett andre åhret halfparten mindre.
               Till denne by är och en vth engh belägen wedh
               Gislårp om höö                   19 laß
               hwilkens qvantitet fins wijdare igen på
               Gislårp affrijtningh, folio 119 och litera F.

      1.      Östergården    heman   1/2
               haffwer i byamåhl                39 alnar
               Vthsäde i Wästergärdet       6 3/8 tunna
               J Öster, Norregärdet           4 1/4 tunna
               Engh till höö als                   16 laß
               och 2 ???.

      2.      Jbidem Wästergården    heman 1/2
               är lijka stort vthi alle commoditeter medh Östergår-
               den, num. 1.

      3.      Jbidem skatte vthjorden, hwilken lyder till Wal-
               sta, fol. 121,
               haffwer i byamåhl                        16 alnar
               Vthsäde i Wästergärdet               2 11/16 tunna
               J Östergärdet och Norregärdet    1 1/2 tunna
               Engh till höö pro qvota als            6 laß
               och 4 ???.

      4.      Änn ett tårp, lyder och till Walsta och haffwer (fol. 121)
               sin åker och engh för sigh sielff, nämbligen
E.            Vthsäde                                       2 1/2 tunna
F.            Engh af skenwaldh om höö           3 laß

               Till denne by är ringa skogh, män mulebete till
               nödtårfften, fiskewatn intet.

(Karttext:)

Scala ulnarum
Sken waldz engh medh gran skog vthi
På dene sijdan taga Walsta ägor, nämbligen Walsta eng, wedh.
Beteshaghe
Öriordh.
Öriordh.
Sånd iordh.
Godh lind
Hårdh waldz engh
Såndhiordh.
Odugeligh lindh
Sandhiordh
Såndhmylla.
Såndhmylla.
Beteshaghe till 2.
Elack gierdhes engh full med granskog.
Gierdes engh full med granskogh.