D8:117

(Rubrik:) Klåckerijke sochn.

                         Notarum Explicatio

1.             Löparehemmet cronehemman      1/4
                gifuet vndher Norby till frelse.
A.            Norregierdhet                        1 1/4 tunna
B.            Mellangierdhet                       1 tunna
C.            Södhregierdhet                       3/4 tunna
D.            Engh till                  8 laß höö
                Gierdhes engh i A  3 laß höö
                Gierdheseng  i   B  4 laß höö
                Gierdhes eng  i  C  1/2 laß höö
                Till detta hemman ähr någorlundha skog
                till wedhebrandh och vthmarck till nödh-
                torfften. Detta heman hafuer engen widh Gislarp
                till    2 las höö, littera F, folio sequenti.

2.             Kuulehemmen, cronehemman 1/8
                öfuersten Hammeltun kiöpt til frelse.
E.             Ett åhrs vthsädhe                    1 1/16 tunna
F.             Annat åhrs vthsädhe                1/4 tunna
G.            Engh till                  6 laß höö
                Giärdhesengh1 till   3 laß höö
                huart annat åhr.
                Detta hemman hafuer någorlunda skog och
                vthmarck.

(Karttext:)

Gierdhes eng medh skog och tofuer
Elack lind
Örjordh
Öriordh
Gierdhes eng med skog och tofuer.
Skeen waldz engh
Öriordh
Här tager Steenkulla beteshage widh.
Öriordh
Måsig och tofuig gierdhes engh.
Öriordh
Skeenwaldz engh.

1 Härefter skada i papperet och eventuellt ett eller två utplånade ord