D8:121

(Rubrik:) Klåckerijke sochn.

                         Notarum Explicatio

1.             Waalsta skattehemman                 1
                Vthiorder                                     4
                Deße1 förbemälte vthiordher brukas inn medh
                gårdhen, och ingen weet huru stora dhe
                ähre eller huar dhe ähre belägne, vthan
                dhe ähre nu här intechnadhe.
A.            Norregierdhet vthsädhe                25 tunnor
B.            Södhregierdhet vthsädhe              23 1/2 tunna
C.            Storengh blifuer när medhelmåtig gräs-
                wäxt ähr till höö                           40 laß
D.            Lillenghen blifuer höö till               38 laß
E.             En engh, kallas Kyrckehagen, till  10 las
                Gierdhes engh i A till höö             10 laß
                Gierdhes en<g> i B till höö           26 laß
                Detta hemman hafuer en eng, kallas
                Sättret, belägen widh Gislarp, till   8 las
                höö, littera F folio 119.
                Till Waalsta ähr skog till timber, sued-
                iefal, giersle och wedhebrandh och vthmarck
                till nödh torfften.

3.             J Tröstorp hafuer Waalsta en skatte
                vthiordh, folio 109 numero 3,
                och hafuer i byemåll i Tröstorp 16 alnar.
                Vthsädhe                              2 11/16 tunna
                Andhra åhrs vthsädhe           1 1/2 tunna
                Engh till höö pro quota als    6 laß
                och 4 såtar.

4.             Än ett torp ibidem, lydher till Waalsta
                och hafuer sin åker och engh enskijlt.
                Vthsädhe                              2 1/2 tunna
                Engh af skeenwaldh om höö 3 laß

(Karttext:)

Sörby ägor proxime.
Leer mylla
Sörby ägor proxime och ähr en lijten wäg, men sedhan tagher Hasla ägor widh.
Leer mylla
Hasla ägor.
Leeriordh
Godh hårdh waldz engh.
Dung iordh
Sörby ägor proxime, ähr en liten wäg, men sedhan tager Hasla ägor widh.
Elack enge walldh full medh gran skog.
Leermylla
Hage
Leerjordh.
Leer iordh
Slätt skeenwaldz lindh
Skeen waldz engh medh tofuer och granskog vthi
Godh lindh
Medell måtigh hårdh waldz lindh.
Skogigh hårdh waldz engh.
Tofuigh skeenwaldz eng.
Hårdh waldz engh medh gran och hassleskog
Tröstorps äghor proxime.
Tröstorps ägor proxime.
Sanck kiärr engh medh huijt måß waldh och tofuer vthi
Scala ulnarum.

(Annan anteckning, annan hand:)

Ostergothland2, Bobergs häradh, Johan Larson Groth 1642.

1 Deße korrigerat från Denne ms
2 D.v.s. Östergöthland