D8:126-127

(Rubrik:) Boberghz häradh.        Brundhby sochn.

                         Notarum Explicatio

1.              Brundhby kyrcka.
A.             Brundby cronehemman                        2  
B.             Norregierdhet vthsädhe                      15 1/4 tunna
C.             Lille gierdhet vthsädhe                         5 7/8 tunna
D.             Södhergierdhet vthsädhe                    15 1/8 tunna
E.              Engh till höö                                       28 laß
F.              Enghehaghe till höö                             2 laß
G.              Enghe hage till höö                             2 laß

2.              Cronehemman jbidem                         1
                 hafuer i byemåll 20 alnar bredh åker.
                 Vthsädhe i Norregierdhet                    7 5/8 tunna
                 Vthsädhe i Lillegierdhet                       2 15/16 tunna
                 Vthsädhe i Södhre gierdhet                 7 9/16 tunna
E.              Eng till höö                                         14 laß
G.             Engh till höö                                        2 laß
                 Gierdhes engh i B till höö                    1 1/2 laß
                 Gierdhes engh i C till höö                    1/2 laß
                 Ähr nu kommit vndher Norby till frelse.

3.              Frelsehemman jbidem                         1
                 Detta hemman ähr lijka stort i alle lägenheeter
                 medh numero 1.

                 Till dhenne ofuanbemälte by ähr ingen skogh eller
                 vthmarck eller någre andhra läghenheeter.4.              Bäckeby frelsehemman                       1
H.             Vthsädhe                                            5 3/4 tunna
I.               Vthsädhe                                            4 3/4 tunna
K.             Vthsädhe i wreeten                             1 5/8 tunna
L.              Annat åhrs vthsädhe                           10 15/16 tunna
M.             Hårdh waldz engh till                          20 laß höö
N.             Godh hårdh waldz engh till                  4 1/2 laß höö
                 Detta hemman hafuer en engh widh Gislarp till
                 8 laß höö, folio 119 littera <F>.
                 Till Bäckeby ähr vthmark till nödhtorfften och
                 jnghen skogh.
                 Detta hemman hafuer en vthengh widh Örbäk till
                 3 laß höö, littera I, folio 132.5.              Alarp cronetorp    1, rentar 5 marker smör
O.             Vth sädhe                                           3/4 tunna
P.              Eng till            höö                              3 laß
                 Gierdheseng till höö        [höö]            2 laß

6.              En sågeqwarn till Kungz Norby. Detta hemman ähr
                 skattlagt vndher Kongz Norby och fins intet i jordhe-
                 boken. Denna sågeqwarn går allena höst och wåår.

(Karttext:)

Leeriordh
Kungz Nårby proxime
Skeen waldz lindh.
Leermylla
Kungz Nårby ägor proxime
Skildnan emällan Lycka i Gulbergz häradh och Alarp.
Stubbe lindh.
Godh lindh
Tofuigh skeen waldz engh.
Såndh iordh
Elack skeen waldz engh.
Leer mylla, någet örblandhat.
Leermylla
Här tager Sörby ägor widh.
Elack gierdhes engh.
Leer iordh.
Leeriord
Engehaga
Sörby ägor tagha här widh.
Leer iordh.
Leer iordh
Godh hårdh waldz engh.
Leer iordh
Leer mylla
Godh leer mylla.
Leer mylla.
Scala ulnarum