D8:129

(Rubrik:) Brundhby sochn.

                         Notarum Explicatio

A.             Söderby frelsehemman                        2
B.             Ett åhrs vthsädhe                                 18 1/2 tunna  
C.             Annat åhrs vthsädhe                            22 tunnor  
D.             Engh till höö                                        30 laß
E.             Lillengen till höö                                   16 laß
                Gierdhes engh i B till                             3 laß
                Gierdhes engh i C till                             6 laß
G.             Enghehage till höö                                3 laß
H.             Enghehage till höö                                1 1/2 laß
                 Denne by hafuer inghen skog eller vthmark.
                 Till Sörby ähr tuene beteshage, en till huar gårdh, och finnes
                 igen widh Haasla medh sin quantite folio 122
                 et numero 1, 2.

1.              Frelsehemman jbidem                          1  
                 hafuer i byemåll 30 alnar bred åker.
B.             Vthsädhe                                             9 1/4 tunna
C.             Vthsädhe                                            11 tunnor
D.             Eng till höö                                          18 laß
E.             Eng i Lillengen                                      8 laß höö
                Gierdheseng i B till höö                         1 1/2 laß [höö]
                Gierdh<es>eng i C till höö                    3 laß
G.            Engh till höö                                         1 1/2 laß
H.            Eng till höö                                           7 1/2 såtar

2.             Frelsehemman jbidem                           1
                ähr lijka i alle lägenheeter med num. 1.

(Karttext:)

Brunby ägor proxime
Kongs Norby ägor
Brunby ägor1
Tofuigh sken waldz engh.
Bätheby ägor proxime
Enge hage.
Medhel måtig lindh.
Hasla ägor proxime.
Leermylla
Leer jordh.
Enge hage.
Leer jordh.
Leer jordh
Örbäcks ägor proxime
Leer mylla.
Leer mylla.
Hårdh waldz eng
Slät skeenwaldz lindh.
Suartmylla med ör vthi
Waalsta
Waalsta ägor proxime
Scala ulnarum


1 Kongs ... Brunby ägor tillskrivet av annan hand ms