D8:130-131

(Rubrik:) Brundhby sochn.      Boberghz häradh.

                         Notarum Explicatio

1.              Kiärr cronehemman                                      1/2 
3.              Kårgålen cronehemman                       1/2
2.              Huislemyra cronehemman                    1/2
4.              Hytta frelsehemman                             1/2
                 Deße 4 halfue hemman hafua här i som-
                 lige gierdhen och engier sine ägor tillsam-
                 mans, hafua dher alle 4 lijka stor dheel i by-
                 emål, och somlighe hemman hafua ägor enskijlt
                 som intit gå i skiffte.

1.              Kiärr cronehemman jbidem                  1/2
                 hafuer i byemåll vthi A, B, C, D, E
                 16 alnar bredh åker.
A.             Vthsädhe                                             3 1/4 tunna
B.             Vthsädhe                                             3 1/4 tunna
C.             Eng till höö                                          1 laß
D.             Eng till höö                                          1 laß
E.              Eng till höö                                          1 laß
                 Detta hemman går och i skiffte medh numero
                 3 vthi tuenne andra gierdhen, F, G, och hafuer
                 der i byemåll lijka stor dheell, nämligen 16 alnar.
F.              Vthsädhe                                             3 3/4 tunna
G.              Vthsädhe                                             1 1/2 tunna
                 Gierdhes eng i G till                              1 1/2 laß
I.               En enskijlt wreet, vthsädhe                   1 5/8 tunna
K.             Noch en enskijlt wreet, vthsädhe           3/4 tunna
L.              En engehage till höö                              3 laß
1.              Betes hage        till numero 1.

3.              Kårgålen cronehemman                         1/2
                 Detta hemman ähr i alle förskrefne lägen-
                 heeter medh Kiärr numero 1 (NB vtij F, G förståendhe) vndanta-
                 gandhes dee enskijlte ägor som ähr noterade
                 medh littera I, K, L. Detta hemman hafuer
M.            en engehage enskijlt, littera M, till 3 laß höö.

2.             Huislemyra cronehemman                        ½
                ähr lijka stort i alle lägenheeter vthi litteris
                A, B, C, D, E medh numero 1. Vthi dhe andhre
                ägor kommer detta hemman intit.

4.            Hytta frelsehemman                                  ½
               ähr lijka stort medh Huislemyra numero
               2 vthi alle dhe lägenheeter som ähre
               noterade medh A, B, C, D, E.
O.           åkrer 4 stycke, lydhe til Grijsekulla,
               numero 5, vthsädhe                                   2 1/32 tunna

               Denne 4 ofuanbemälte hemman hafue gier-
               dhes eng i gierdhet B till huar gårdh
               1 laß höö.

               Siälfue gårdhen Hytta ähr belägen
               affsijdhes i från dheße ägor.

               Till dheße förbemälte 4 hemman ähr skog och
               vthmarck någorlundha till nödhtorfften
               och fiske wattn i Norby åhen något lijthet.

N.           En enge hage enskijlt till Huislemyran
               till höö                                                      3 laß

5.            Grijskulla cronehemman                            ½
P.            Vthsädhe i Östergierdhet                           2 ½ tunna
Q.            Vthsädhe i Wästergierdhet                        3 1/16 tunna
                Detta hemman hafuer 4 åkrar i gierdhet
                littera B och ähre noterade med littera O.
                Vth sädhe                                                2 1/32 tunna
R.            Skeenwaldz engh till                                 14 laß höö
S.            Gierdhes engh till höö                                3 laß höö
                Detta hemman hafuer en eng widh
                Hußeby fiöll till                                         8 laß

                Till Kierr num. 1 en engh om                     14 laß höö, fol. 133, litera F.
                Till Kårgålen num. 3 een engh om              13 laß höö, fol. 133, litera G.
                Till Huißlemyran nummer 2 een engh om   10 laß höö, fol. 133, litera I.
                Noch een eng till Kier nummer 1 till           3 laß höö, fol. 138, litera NE.

(Karttext:)

Kungz Norby proxime
Scala ulnarum
Leer jordh
God lind skog
Sken waldz engh.
Till Norby, en betes hage full medh ale skog
Nårby åen.
Leer iordh
Vthmark.
Beteshaghe
Leerjordh
Hård waldz eng
Sughiordh eller sanck leerjordh
godh eng
Leer jordh.
Kerr
Hårdwald
Kalf haghe til nr 3
Godh eng
Godh eng.
<P>hå detta gie<r>dhe <ä>r leer mylla <me>dh ör vthi.
L<er>mylla
Grijs<e>kulla1
Skeen waldz lindh
Leerjordh
Leerjordh
Kungz engen till Nårby proxime.
Skeen waldz engh, någen skogh vthi.


1 <P>hå ... Grijs<e>kulla: Texten rekonstruerad, då den delvis är oläslig p.g.a skada i papperet ms. Före L<er>mylla en
svårtydd anmärkning (
Go<od>h?).