D8:17

(Rubrik:) Bobergz häradh.

                         Notarum Explicatio

1.            Rimsta cronehemman           1
               hafuer i byemåll 15 alnar.
A.           Vthsäde i Norregierdet         11 1/2
B.                          Södregierdet         11 tunna
C.           Engh till 18 laß höö.
D.           Tuenne små lyckor vthsäde   1/2 tunna
E.            Eng1 crone vthiord rentar 12 öra
               ähr en liten hage till 1 laß höö.

2.            Cronehemman jbidem          1
               hafuer i byemåll 9 alnar.
A.           Vthsäde i Norregierdet         7
B.                          Södregierdet         6 1/2 tunna
C.           Engh till 12 laß höö.
F.            En lycka vth säde                1 tunna

3.            Cronehemman jbidem          1
               hafuer i byemåll 6 alnar.
A.           Vthsäde i Norregierdet         5 1/2
B.                          Södregierdet         4 3/4 tunna
C.           Engh till 8 laß höö.

7.            Jbidem frelse vthiord
               som denne cronegården bruker
               hafuer i byemåll 3 alnar bred
               åker
A.           Vthsäde i Norregierdet         2 1/4
B.                          Södregierdet         2 tunna
C.           Engh till 4 laß höö.

4.            Träda cronehemman            1
               hafuer i byemåll med Rim-
               sta 16 1/2 aln.
A.           Vthsäde i Norregierdet        13
B.                          Södregierdet         12 1/2 tunna
C.           Engh till 21 laß höö.

5.            En sämje jord jbidem som
               brukas till Ebbarp folio 15, räntar
               1/2 lispund smör, hafuer i byemåll
               6 alnar bred åker.
A.           Vthsäde i Norregierdet        5
B.                          Sodregierdet2       4 3/4 tunna
C.           Engh till 8 laß höö.

6.            Jbidem en skatte vthiord till
               Nafsta skattegård, folio 12, nummer 3,
               hafuer i byskiffte 3 alnar
               bred åker
A.           Vthsäde i Norregierdet        2 1/4
B.                          Sodregierdet2       2 tunna
C.           Engh till 4 laß höö.

               Til Rimsta ährskog till
               stöör och giersle och till wed-
               brand effter nodtorfften3 och
               god vthmark och betes hagar

(Karttext:)

Hårdwaldz eng
Hård waldz engh med tofuor
God suartmylla
Här tager Långa skog widh.
Elack lind.
God suart mylla
Hård wardz4 engh
Tompter
God suart mylla
God byrdigh suart mylla
Ebbarpz ägor

(En senare blyertsanteckning längst ned på sidan.)        
1 Fel för En?
2 D.v.s. Södergierdet
3 D.v.s. nödtorfften
4 D.v.s. Hård waldz