D8:19-20

(Rubrik:) Skipsås sochn.

                         Notarum Explicatio

1.            Kiölbeck cronehemman        1
               hafuer i byeskiffte 32 alnar bred åker
G.                            Norregierdet       14 1/2    
               Vthsäde i                                       tunnor                  
H.                            Södregierdet       12
I.             Engh till 16 laß höö
               Detta hemman ähr beläget i Elfuesta
               sochn.

2.            Frelsehemman jbidem           1
               hafuer i byemåll med tuenne vthiorder
               42 alna
G.                            Norregierdet       19 1/2    
               Vthsäde i                                       tunnor              
H.                            Södregierdet       15
I.             Engh till 20 laß höö.
               Den ena vthiorden här förmäles om ähr
               en sämie vthiord till Borringe och
               ähr ett spans giälld, den andra ähr
               häfdat ifrån cronan till frelse. et

3.            Frelsehemman jbidem           1
               hafuer i byemåll 38 alnar bred åker
G.                            Norregierdet       17 1/2    
               Vthsäde i                                       <tunnor>              
H.                            Södregierdet       13 1/2
I.             Engh till 18 laß höö.

4.            Frelsehemman                      1/2
               hafuer i byemåll 18 alnar bred åker
G.                            Norregierdet       8 1/2    
               Vthsäde i                                       tunna              
H.                            Södregierdet       6 3/4
I.             Engh till 10 laß höö.
               Till Kiölbäck ähr ingen skog eller vth-
               mark annatt än Trädesgierdet.
               Detta frelsehemman hafuer en vthiord i
               Qwinneby, folio 20, sub numero 5.

G.           Doch är derföre igengifuit så stort
               wederlag igen huilket ähr inräch-
               nat och inthet seerskildt specificerat
               medh den ene gården vthij Örffua
               numero 2 och fins rijtat folio 27.

                         Notarum Explicatio

1.            Skipsås kyrcka.
2.            Prästegården jbidem
               hafuer i byemåll i Qwinneby ägor 20 alnar
               bred åker
A.                            Östergierdet       4 1/2 tunna   
               Vthsade1 i                                                   
B.                            Westergierdet     4 tunnor
C.           Engh till 17 laß höö
               Denne präste gård hafuer wida sine ägor som här
               effter förmäles: i Wäfuinge i norre gierdet en åker, folio 16
               numero 9, jbidem i södre gierdet 3 åkrar, numero 10.
               Prästegården i Skipsåås hafuer en vthiord i Alenääs, folio
               21 sub numero 2.
               Detta hemman hafuer en eng i Wännebergh till 2 laß
               höö, folio 37 sub littera E.
               Detta hemman hafuer en engh i Låfta, folio 18 sub littera
               D. Jbidem en eng sub littera E, Huer engen till 1 laß höö.


3.           Qwinneby crone hemman      1
              hafuer i byeskiffte 36 alnar bred aker2
A.                            Östergierdet        8 6/8   
              Vthsäde i                                       tunnor              
B.                            Westergierdet      8
C.          Engh till 24 laß höö.

4.           Qwinneby frelsehemman       1/2
              hafuer i byemåll 25 alnar bred åker
A.                            Östergierdet        6 1/8   
              Vthsäde i                                       tunnor              
B.                            Westergierdet      6
C.          Engh till 18 laß höö.

5.           Frelsevthiord jbidem till Kiölbäck 1
              hafuer i byeskiffte 10 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet        2 1/4   
              Vthsäde i                                       tunnor              
B.                            Westergierdet      2
C.          Engh till 7 laß höö.
              Jngen skog eller vthmark, eij eller någre andre
              lägenheeter.


6.          Heenstorp cronehemman       1/2
             hafuer i byemåll 22 alnar bred åker.
D.                            Norregierdet       6   
             Vthsäde i                                        tunnor              
E.                            Sodregierdet3      6
F.          Engh till 15 laß höö.

7.          Frelsehemman jbidem            1
             hafuer i byemåll 35 alnar bred åker.
D.                            Norregierdet       11   
             Vthsäde i                                        tunnor              
E.                            Södregierdet        11
F.          Engh till 18 laß höö.

8.          Frelsehemman jbidem            1
             hafuer i byeskiffte 30 alnar bred åker.
D.                            Norregierdet       9   
             Vthsäde i                                        tunnor              
E.                            Sodregierdet4      9
F.          Engh till 17 laß höö.

9.          Frelsehemman jbidem            1/2
             hafuer i byemåll 14 alnar bred åker.
D.                            Norregierdet       4   
             Vthsäde i                                        tunnor              
E.                            Södregierdet       4
F.          Engh till 7 laß höö. Till Heenstorp ähr
             ingen skog eller vthmark.

(Karttext:)

Elack lind
Hård waldz engh
Här tager Försiö ägor wid.
Örjord.
Muliord med ör wthi
Här tager Försiö ägor wid
Dung jord
Skilnan emellan Quinne by och Heenstorp
Hårdwaldz engh.
Hårdwaldz eng med tofuer.
Öhrjord.
Mulljord
Leeriord.
Mull och örjordh.
Öriord.
Dungjordh
Örjord
Örjord.
Leer jord.
God hård waldz engh
Kiölbäck.
Leerjord.
Elack hårdwaldz engh.
Leerjord
Örjord och suartmylla
Hårdwaldz engh
Scala ulnarum.
Öriord, mulljord 
1 D.v.s. Vthsäde
2 D.v.s. åker
3 D.v.s. Södregierdet
4 D.v.s. Södregierdet