D8:23-24

(Rubrik:) Boberghz häradh     Elfuesta sochn.         

                         Notarum Explicatio

1.            Kiöliea cronehemman      1
               hafuer i bye skiffte 32 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet       10   
               Vthsäde i                                      tunnor                     
B.                            Södregierdet        9
C.           Engh till 20 laß höö.

2.            Cronehemman jbidem          1
               hafuer i byeskiffte 32 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet       10   
               Vthsäde i                                      tunnor                     
B.                            Södregierdet        9
C.           Engh till 20 laß höö.

3.            Skattehemman jbidem         1/2
               Detta hemman ähr lijka så stort som näst förskrefne
               cronehemman ähr i alle lägenheeter.

4.            Cronehemman jbidem          1
               ähr och lijka stort i alle lägenheeter med förskrefne
               1/2 skattehemman

5.            Frelsehemman jbidem          1
               Detta hemman ähr i alla qualiteter och quantiteter
               lijka med ett af förskrefne hemman, och ähr 2
               spans giäld större, huilket ähr ett tunneland vthsäde
               huarthera åhret.

6.           Frelsehemman jbidem          1
               hafuer i byemåll 48 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet       15   
               Vthsäde i                                      tunnor                     
B.                            Södregierdet       14
C.           Engh till 30 laß höö.

D.          En engh till Stußbergh till 4 laß höö, fol. 25.
E.          Engh till Munnerstorp till 3 laß höö, fins afrijtet
             folio            22.
             Till Kiöliea ähr liten skogh och ringa vthmark.

(Karttext:)

Elack gierdes engh
Suart mylla
Suart mulla
Hård waldz engh
Muliord.
Dunghjordh
Medelmåtigh hårdwaldz engh med skog.
Scala ulnarum.