D8:27-28

(Rubrik:) Bobergz häradh        Eluesta sochn.        

                         Notarum Explicatio

1.            Örwa cronehemman         1
               hafuer i byemåll 70 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet    14  
               Vthsäde i                                  tunnor                     
B.                            Westergierdet  17
C.           Engh till 12 laß höö.

2.            Örwa cronehemman         1
               hafuer i byemåll 40 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet    8 tunnor
               Vthsäde i                                                      
B.                            Westergierdet  9 tunnor
C.           Engh till 9 laß höö.

3.            Frelsehemman jbidem       1
               hafuer i byemåll 30 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet    6 tunna
               Vthsäde i                                                      
B.                            Westergierdet  7 tunna
C.           Engh till 7 laß höö.
               Jbidem frelse vthhord1 till denne frelsegården
               hafuer i byemåll 10 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet    1 1/2 tunnor
               Vthsäde i                                                      
B.                            Westergierdet  2 1/2 tunnor
C.           Engh till 2 laß höö.

4.            En skattevthiord til 1/2 skattegården i Amna numero 5
               hafuer i byemåll 10 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet    1 1/2 tunnor
               Vthsäde i                                                      
B.                            Westergierdet  2 1/2 tunnor
C.           Engh till 2 laß höö.

               Till Örua ähr huarken skog eller vth-
               mark eller några andra nyttigheeter.


5.            Amna skattehemman         1/2
               hafuer i byeskiffte 42 alnar bred åker.
D.                            Norregierdet    13 1/2 tunnor
               Vthsäde i                                                      
E.                            Södregierdet   15 tunnor
F.           Engh till 24 laß höö.
NB         Detta hemman hafuer en vthiord i Örwa, folio 27
               numero 4 här i denne columna och en i Melingsta, folio 10.

6.            Amna cronehemman          1
               hafuer i byeskiffte 24 alnar bred åker.
D.                            Norregierdet     6 1/2
               Vthsäde i                                tunnor                     
E.                            Södergierdet     7
F.            Engh till 14 laß höö.

7.            Amna cronehemman          1/2
               hafuer i byemåll 16 alnar bred åker.
D.                            Norregierdet     5
               Vthsäde i                                tunnor                     
E.                            Sodregierdet2    6
F.            Engh till 11 laß höö.

8.            Amna cronehemman          1/2
               hafuer i byemåll 16 alnar bred åker
               och ähr lijka stor i alla lägenheeter [med]
               med näst förskrefne 1/2 cronehemman.

9.            Prästorp cronehemman      1/2
               hafuer i byemåll med Amna både i
               åker och engh 16 alnar bred åker.
D.                            Norregierdet     5
               Vthsäde i                                tunnor                     
E.                            Södregierdet      6
F.            Engh till 11 laß höö.
               Till ofuan bemälte Amna ähr en liten lööt till mule bete och ingen
               skog och litit fiskewatn i åen.

10.          Prästorp cronehemman      1
               hafuer i byeskiffte med Amna både i
               åker och engh 16 alnar bred åker.
D.                            Norregierdet     5 tunnor
               Vthsäde i                                                    
E.                            Södregierdet     6 tunnor
F.            Engh till 11 laß höö.
               Detta hemman hafuer och enskijlda
               ägor här effter noterade.
G.           Östergierdet vthsäde          6 tunna
H.           Wästergierdet vthsäde       5 1/2 tunna
I.             Engh till 10 laß höö.
               Detta ofuanbemälte Prästorp hafuer sin vthmark vthi Löten
               med Amnada.

NB         Skattegården i Amna hafuer en skattevthiord
               i Melingsta, folio 10 sub numero 6. NB.
K.           En engh till Elfuesta till 6 laß höö.
L.            En lycka till skattegården i Amna numero 5,
               vthsäde                              5/8 tunna
               NB ofuanbemälte skatte vthiord i Melingsta ähr hijt
               transporterat, hafuer i byemåll i Melingsta 3 alnar
                                Norregierdet     2 1/2 tunnor
               Vthsäde i                                                    
                                Södregierdet     2 tunnor
                Engh till höö                      4 laß
                och hafuer der pro quota sin skogh och vthmark.

(Karttext:)

Sånd <och> örj<ord>3
Sånd och örjord
Här tager Försiö ägor wid.
Örjord.
Skilnan emillan Örwadh och Kiölbächn
Leerjord
Leer<jor>d
Hårdwaldz eng
Hård waldz eng
Hård waldz eng
Biörke leer med ör vthi
Muljord
Muljord med ör vthi
Gierdes eng
Örjord
Leerjord.
Tompt
Leerjordh.
Örjord.
Gierdes engh.
Storåen.
Scala ulnarum.    
1 D.v.s. vthjord
2 D.v.s. Södergierdet
3 Texten inte fullt synlig i marginalen, Sånd = Sand