D8:34

(Rubrik:) Fornåsa sochn.      

                         Notarum Explicatio

1.            Tornby cronehemman            1/2
               hafuer i byemåll 24 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet    6 1/2
               Vthsäde i                                  tunna                    
B.                            Wästergierdet  6 1/2
C.           Engh till 14 laß höö.

2.            Skattehemman jbidem           1
               hafuer i byemåll 40 alna bred åker.
A.                            Östergierdet    11
               Vthsäde i                                  tunnor                    
B.                            Wästergierdet  11
C.           Engh till 24 laß höö.
               Detta hemman hafuer en vthiord i Wäf-
               winge, folio 16 numero 4.
               Detta hemman hafuer och så en vthiord
               i Hycklinge, foli<o> 39 sub numero 7.
               Denne vthiorder ähre hijt transporterade,
               uide in columna superiori1

3.            Cronehemman jbidem           1
               hafuer i byemåll 32 alnar bred åker.
A.           I Östergierdet sås             8 tun- 
B.           I Wästergierdet sås           8 nor
C.           Engh till 20 laß höö.

4.            Frelsehemman jbidem            1
               ähr lijka så stort i alle lägen heeter som
               detta näst förskrefne cronehemman.

5.            Cronehemman jbidem            1/2
               hafuer i byemåll 16 alnar bred åker.
A.                            Öster gierdet   4
               Vthsäde i                             tunnor                    
B.                            Wester gierdet 4
C.           Engh till 12 laß höö.

6.            Cronehemman jbidem            1/2
               hafuer i byemål 16 alnar bred åker.
A.                            Öster gierdet   4 tunnor
               Vthsäde i                                                 
B.                            Westergierdet  4 tunnor
C.           Engh till 12 laß höö.

7.            Frelsehemman jbidem            1/2
               hafuer i byemål 16 alnar
               bred åker.
A.                            Östergierdet    4 tunnor
               Vthsäde i                                                 
B.                            Wästergierdet  4 tunnor
C.           Engh till 12 laß höö.

8.            Cronehemman jbidem            1/2
               hafuer i byemål 24 alna
               bred åker.
A.                            Östergierdet    6 1/2 tunna
               Vthsäde i                                                 
B.                            Westergierdet  6 1/2 tunna
C.           Engh till 14 laß höö.

               Till ofuanbemälte Tornby ähr
               nödtorfftigh vthmark och skog
               till giersle och wedebrand till
               nödtorfften.
               En rude dam.

               Vthiorder till skattegården här i Tornby
               hwilka belägne ähre i andra byar ähre
               hijt transporterade.
               J Wäflinge ähr en skatte vthiord till
               skatte gården här i Tornby, num. 2 och fol. 16,
               hafuer der i byemåll 10 alnar bred åker.
                                Norregierdet   4 tunnor
               Vthsäde i                                                 
                               Södregierdet    4 3/4 tunna
               Engh till höö                     5 laß
               En åker wreet numero I vtsäde 7/16 tunnor
               J Hycklinge ähr och en skatte vthiord,
               nummer 7 folio 39, som lyder till skattegården
               här i Tornby, nummer 2, hafuer der i byeskifte
               8 alnar bred åker.
                                Norregierdet   3 tunnor
               Vthsäde i                                                 
                               Södregierdet    2 1/4 tunna
              
Engh till höö                     3 1/2 laß

(Karttext:)

Suartmylla
Suart mylla
God diup suart mylla
God gierdes engh
Su<a>rt mylla
Medelmåtig hård waltz engh med skogh
Elack gierdes engh
Örjord
Skeen waldz engh med tofuer och någon skogh.

1 Alltså Se i kolumnen ovan. Texten i denna kolumn (en utviksflik) har här placerats nedan.