D8:51-52

(Rubrik:) Boberghz häradh.        Lönsås sochn.     

                         Notarum Explicatio

1.            Hyttringe frelsehemman        1
               hafwer i byemåll 21 aln bred åker.
A.                            Wäster gierdet  10 tunnor
               Vthsäde i                                                      
B.                            Östergierdet      8 1/4 tunna
C.           Engh till 16 laß höö.

2.            Frelsehemman jbidem           1
               hafuer i byemåll 29 alnar bred åker.
A.                            Westergierdet   14
               Vthsäde i                                   tunna                   
B.                            Östergierdet      11 1/2
C.           Engh till 20 laß höö.

3.            Frelsehemman jbidem           1/2
               hafuer i byeskiffte 10 alnar bred åker.
A.                            Wästergierdet   4 1/4
               Vthsäde i                                   tunna                   
B.                            Östergierdet      4 1/2
C.           Engh till 8 laß höö.

4.            Skattehemman jbidem           1/2
               hafuer i byemall1 23 alnar bred åker.
A.                            Westergierdet   11 1/4
               Vthsäde i                                   tunna                   
B.                            Östergierdet      9 1/2
C.           Engh till 17 laß höö.

               Till Hyttringe ähr nöd torfftig vth-
               mark och mulebete och ringa skogh.

               Till denne ofuanbemälte skattegård ähr en skatte-
               vthiord i Fornåßa och en vthi Råå, folio 36 sub nume-
               ro 5.
               Till ofuanbemälte skatte gård ähr en skattevthiord
               i Lönsååß, folio 46 sub numero 3. Thes likeß
               hafuer detta hemman en eng i Bondarp til
               1 laß höö, folio 48 sub littera G. Theße tuenne
               skatte vthiorder finnes här näst wid Gyllarp be-
               skrefne medh alle sine commoditeter. NB.                   

5.            Gillarp skattehemman            1/2
D.                            Norregierdet     7 3/4 tunna
               Vthsäde i                                                     
E.                            Södregierdet     6 1/2 tunna
F.            Engh till 12 laß höö.
               Jngen skog eller vth mark.
               NB. En skatte vthiord till ofuanbemälte skattegård
               numero 4 hafuer i byemåll med Hageby och
               Råå, folio 36 nummer 5, 23 alnar bred åker.
                               Norregierdet     8   tunnor
               Vthsäde i                                                      
                               Södregierdet     9    tunnor
               Eng till höö                       11 laß
               och hafuer der pro quota sin skog och mulebete.

               En skattevthiord till skattegården här numero 4
               hafuer i byeskifft i Lönsåås, folio 46 num. 3, 17
               alnar bred åker.
                               Ostergierdet2   2  
               Vthsäde i  Westergierdet  2     tunnor                                            
                               Lyckan            1/4   
               Engh till höö                     1 laß

(Karttext:)

Tofuigh engh
Här tagher Råå ägor <vid>
Suart mylla
Örjord.
Gierdes eng
Gierdes eng
Leerblandat jord.
Såndjord.
Engh.
Såndjord
Här tager Hyklinge ägor wid.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. byemåll
2 D.v.s. Östergierdet