D8:54

(Rubrik:) Lönsås sochn.     

                         Notarum Explicatio

1.            Kårsta frelsehemman            1
               hafwer i byemåll 32 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet     12 1/2 tunnor
               Vthsäde i                                                      
B.                            Södregierdet      14 1/2 tunnor
C.           Engh till 18 laß höö.

2.            Kårsta skattehemman           1
               hafuer i byemåll 54 alna bred åker.
A.                            Norregierdet      21 1/2 tunna
               Vthsäde i                                   tunna                   
B.                            Södregierdet      23 1/2 tunna
C.           Engh till 34 laß höö.

               Till ofuan bemälte by ähr nöd torfftig vth mark och
               mulebete.

3.            En crono vthiord, räntar 3/4 tunna och brukas in
               med skattegården, och ingen weet huru stor hon
               ähr, derföre kunde hon intit vthmätas.

               [Förskrefne] skattehemman i Kårsta som här
               till förne ähr antecknadt med numero binari-
               o hafuer tuenne vthiorder i Åkerby, den
               första sub numero 4, den andra sub numero 5
               folio 63. Bemälte vthiorder ähre hijt transporterade,
               den första hafuer der i byemåll 10 alnar bred åker.
                               Östergierdet   2
               Vthsäde i                                   tunna                   
                               Westergierdet 1 1/2
               Engh till 4 laß höö.
               Den andra ähr lijka stor i alle commoditeter både
               i åker och engh, skog och mark som den förste ähr.             

(Karttext:)

Östersta ägor proxime
Suart mylla
Suartmylla
Suartmylla
Örjord.
Dun<g>jord
Muljord
Hårdwaldz engh med tofuer och gran skogh.
Scala ulnarum.