D8:56

(Rubrik:) Bobergz härad        Egbyborna sochn    

                         Notarum Explicatio

1.            Näsiö prästegård                  1
               hafuer i byemåll 15 alnar bred åker.
A.                            Norre gierdet    21
               Vthsäde i                                 tunna                     
B.                            Södre gierdet    17
C.           Engh till 40 laß höö.
D.           Åker enskijlt till prästegården, vthsade1   3 tunnor

2.            Näsiö cronehemman             1
               förmedlat 1/2 i alle owiße persaler
               hafuer i byemåll 10 alnar bred aker2.
A.                            Norregierdet    14  tunnor
               Vthsäde i                                                     
B.                            Södregierdet    11  tunnor
C.           Engh till 25 laß höö.

               Till Näsiö ähr fiskewatn i Bornen,
               jngen skog eller vthmark.

(Karttext:)

Bornen lacus
Gierdes eng
Suartmylla, något leerblandat.
Hård waldz engh.
Leer blandat jord
Beteshaga.
Här på denna sijdhan tager Fåßala ägor widh.

1 D.v.s. vthsäde
2 D.v.s. åker