D8:86-87

(Rubrik:) Bobergz häradh        Flijsta sochn.

                         Notarum Explicatio

A.           Kulla och Lilla Walla hafua sine ägor til-
               sammans och gåå i skiffte i alla ägor.
               Skattehemman                    2
               Frelsehemman                     2 1/2
B.           Östergierdhet vthsädhe     56 tunnor
C.           Wästergierdhet vthsädhe  48 tunnor
D.           Engh till                           12 laß höö.
E.           Eng till                              8 laß höö.
F.           Engh till                           18 laß höö.
G.           Engh till                           12 laß höö.
H.           Eng till                             18 laß höö
I.            Engh till                           12 laß höö.

1.            Skattehemman                    1
               hafuer i byemåll 17 alnar bredh åker.
B.           Vthsädhe i Östergierdhet    13 1/4 tunna
C.           Vthsedhe i Westergierdhet 11 5/8 tunna
D.           Engh till höö     2 laß 8 såtan.
E.            Eng till höö      3 las 3 såtan.
F.            Eng till höö      4 laß 2 såtan.
G.           Eng till höö      2 laß 8 såtan.
H.           Eng till höö      4 laß 2 såtan.
I.            Eng till höö      2 laß 8 satan1.
K.           Eng enskijllt    6 laß
L.           Engh till höö     7 las höö
M.          Eng till höö      1 1/2 laß.
               Detta hemman hafuer en vthiordh i Walla, numero 9 folio 86,
               hafuer dher i byemåll 15 alnar bredh åker.
               Ett åhrs vthsäde          4 1/8 tunna
               Annat åhr vthsädhe     5 1/4
               Engh till höö    1 laß 6 såttar.
               Eng till höö      6 laß 2 såttar.
               Eng till höö      4 laß.

2.            Frelsehemman                     1/2
               hafuer i byemåll 16 alnar bredh åker.
B.           Vthsädhe i Östergierdhet    12 1/2 tunna
C.           Vthsädhe i Wästergierdhet 10 7/8 tunna
D.           Eng till höö                         2 laß 6 såtan.
E.            Eng till höö                        1 laß 5 såtan.
F.            Eng till höö                        4 laß.
G.           Gierdhesengh till                 2 laß höö, 6 såtan
I.            Gierdhesengh till höö          2 laß, 6 såtan
N.           Eng enskijlt till höö             6 laß
O.           Engh i Tomptan till höö      1 laß
Y.           En beteshage.

3.            Frelsehemman jbidem         1
               hafuer i byemåll 8 alnar bredh åker.
B.           Vthsädhe i Östergierdhet     6 1/4
C.           Vthsädhe i Westergierdhet  5 7/10 tunna
D.           Eng till höö                         1 laß 3 såtan.
E.            Eng till höö                        ??? laß 8 såtan.
F.            Eng till höö                        2 laß.
H.           Eng till höö                        2 laß 6 såtan.
G.           Engh till höö                      1 laß 3 såtan.
P.            Eng enskijlt till höö            9 laß höö.
Q.           Eng till höö                        6 laß
R.           Engh till höö                      1 laß
               Detta hemman hafuer halfue sine ägor i Walla,
               numero 8 folio 86, och hafuer dher i byemåll
               13 alnar bredh åker.
               Ett åhrs vthsädhe               4 tunnor
               Annat åhrs vthsadhe2         4 1/2 tunna
               Eng, uide NB.

               NB. Engh till 1 1/2 laß höö
               Engh till        4 las höö
               Eng till          2 las höö 6 såtan.

4.            Skattehemman jbidem        1
               hafuer i byemåll 19 alnar.
B.           Vthsädhe i Östergierdhet     14 3/4 tunna
C.           Vthsädhe i Westergierdhet  12 5/8 tunna
D.           Eng till höö                          3 laß.
E.           Eng till höö                          2 laß
F.           Eng till höö                          4 las 6 såtan
G.          Eng till höö                          3 laß 2 såtan
H.          Eng till höö                          4 laß 6 såtan
I.            Eng till höö                          3 las 1 såtan
S.           Engh enskijlt                        8 laß
T.           Eng till höö                          2 1/2 laß
V.           Eng till höö                          2 laß
W.          Eng till höö                          1 laß
Z.           Eng till höö                          4 laß
              Detta hemman hafuer en vth iordh i
              Store ualla, numero 10 folio 86,
              hafuer i byemåll i Walla 5 alnar bredh aker3.
              Ett åhrs vthsädhe          1 1/2 tunna.
              Annat åhrs vthsädhe     1 3/4 tunna.
              Engh till höö                 8 såtan
              Eng till höö                   2 laß 1 1/2 såtan
              Eng till höö                   1 laß 3 såtan
5.           Lilla Walla frelsehemman     1
              hafuer i byeskiffte i Kulla ägor
              12 alnar bred åker.
B.           Vthsädhe i Östergierdhet     9 1/4 tunna
C.           Vthsädhe i Wästergierdhet  8 tunnor
D.           Eng till 2 laß höö
E.           Engh till 1 laß höö 2 såtan
F.           Eng till 3 laß höö.
G.           Engh till 2 laß höö
H.           Eng till 3 laß höö
I.            Engh till 2 laß höö
X.           Engh i Tompten till 2 laß höö.

               Till denne by ähr
               ringha skogh och
               vthmark.
A.           Walla cronehemman         2
               Skattevthiordher              3
               Frelse vthiordh                1
               Cronevthiordh                 1
B.           Westergierdhet vthsädhe 24 tunnor       
C.           Östergierdhet vthsädhe   21 tunna
D.           Engh till höö                    8 laß
E.           Engh till höö                    28 laß                                          .                                  .                                        .                                  .                              F.           Eng till höö                     17 laß
G.          Gierdheseng i Wester gierdhet 17 laß
H.          Gierdheseng i Östergierdet 8 laß

6.           Cronehemman jbidem       1
              hafuer i byemåll 18 alnar.
              Vthsädhe i Wästergierdhet    6 1/4 tunna
              Vthsädhe i Östergierdhet      5 1/2 tunna
              Engh i D till höö                    3 laß
              Engh i E till höö 8 laß 3 såtan
              Eng i F till    4 laß 5 såtan höö
              Eng i G till    4 laß 5 såtan höö
              Eng i H till    2 laß 2 såtan höö                                                                                                                                                                                           NB.       En tompt vthsädhe                1/2 tunna

7.           Cronehemman jbidem       1
              hafuer i byemåll 13 alnar.
B.          Vthsädhe i Wästergierdhet    4 1/2 tunna
C.          Vthsädh<e> i Östergierdhet  4 tunnor
D.          Eng till höö                           1 1/2 laß
E.          Eng till höö                           4 laß
F.          Eng till höö      2 laß 6 såtan
G.         Gierdheseng til 2 laß 8 såtan
H.         Gierdheseng till höö 1 1/2 laß
7.          Vthsädhe på Tompten 1 tunna, eng 1 laß.

8.          Frelsevthiordh                    1
             hafuer i byemåll 13 alnar bredh åker
             och lydher till frelsegårdhen i Kul-
             la numero 3 och ähr lijka i
             alle lägenheeter medh numero
             7.

9.          Skattevthiord                     1
             lyder till skattegårdhen i                  
             Kulla numero 1, hafuer i
             byemåll 15 alnar bredh åker.
B.         Vthsädhe i Wästergierdhet     5 1/4 tunna
C.         Vthsädhe i Östergierdhet       4 1/8 tunna
D.          Eng till höö      1 laß 6 såtan
E.          Eng till höö       6 laß 2 såtan
F.          Engh till höö     4 laß
G.          Eng till höö      4 laß
H.          Eng till höö      1 laß 6 såtan, denne vthiord ähr transporterat ad suum locum.

10.        Skattevthiord                   1
             lyder till skattegårdhen i                  
             Kulla numero 4 och hafuer
             i byemåll 5 alnar bredh åker
B.         Vthsädhe i Wästergierdhet     1 3/4 tunna
C.         Vthsädhe i Östergierdhet       1 1/2 tunna
D.          Engh till höö      8 såtan
E.          Engh till höö      2 laß 1 1/2 såtan
F.          Eng till höö        1 laß 3 såtan
G.         Eng till höö        1 las 3 såtan
H.         Eng till höö        8 såtan
             Denna vthiordh fins och beskrifuen
             widh sielfue gårdhen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
11.        Skattevthiord                   1
             lydher till skattegårdhen i
             Kiärarp numero 1 folio 101
             och ähr lijka stor i alla lä-
             ghenheeter medh näst förskref-
             ne vthiordh, numero 10.

12.        En crone vthiordh, rentar 1
             örtugh och ähr en lijten
             enghe haghe till höö    1 laß
             och ähr nu kiöpt till frelse.

             Till denne ofuanbemälte by
             ähr skogh till gierdsle
             och weedhebrandh och elliest
             vthmark till nödh torfften

W.       En åker, lydher en crone-
            gårdh till i Flijsta, som kallas
            Prästegårdhen, belägen i Gul-
            berghz häradh, vthsädhe 2 3/4 tunna.
            Theslijkest hafuer och bemälte gård
            i enghen H 8 alnar i bye-
            måll, och blifuer dher på när
            medhel gräswext blifuer 2 laß
            höö.

(Karttext:)

Kiär engh.
Kiärr engh.
Kiärrengh.
Kiärreng.
Skeen waldz eng medh skog.
Slätt hårdh waldz engh.
Godh hårdh waldh
Hårdh waldh
Leer jordh
Gierdhes engh med tofuer
Dung iordh
Såndh waldh
Skarp leer iordh
Leer mylla
Godh hårdh waldz engh.
Leer mylla.
Godh hårh waldz eng.
Skeen waldz lindh
Leer mylla
Leerjordh.
Håckla ägor tagha här widh
Godh hårdh wald
Leeriord
Skeenwaldz lindh medh tofuer
Dungiordh
Leer mylla
Godh hårh waldh
Godh hårdh waldz engh
Leer iordh
Godh lindh
Leer iordh
Leeriordh
Skeenwaldz eng.
Leer jordh.
Leriord
Kullerßbro och Harßtorpz ägor.
Skeenwaldz eng med tofuer.
Leeriordh
Denne bäck ähr skildhnadhen emellan Gulbergz och Bobergz häradh och skilier emällan Kulla, Walla och Flijsta ägor.
Skeenwaldz eng medh tofuer
Leerjordh.
Scala ulnarum

(Annan anteckning, annan hand:)

Denna bys ägor finnes något tydligare
wara annoterat på Erich Anderson Vtters
1644 års utij Kongl. Contoret jnsinuerade
prof, som finnes iblandh dhe andre contorets prof.                                                                                                                                                                                
1 D.v.s. såtan
2 D.v.s. vthsädhe
3 D.v.s. åker