D8:titelblad


Geometrisk jordebook
            öffwer
crono och skatte heman
i Bobergz häradh j Öster-
         göthlandh

       innehållandes

föreskreffne hemanens qvaliteter och läghenheeter både
till åkrer, engier, siöer, strömar, tårpeställer, vthjorder hema heller affsijdes ifrå byar-
ne belägne sampt alle andre vnderliggiande commoditeter och lägenheeter, så att
man all dheres beskaffenheet kan sigh medh en hast för öghonen ställa och sedan
thär aff hwars och ens valeur ehrkänna och dijudicera

                    pro anno 1642


                                        Affrijtat och vthrächnat
                                              aff Johan Larßon Groth