E2:1


Denne boken befinnes wara afmätt och forfärdigat samt hijt
till kongliga landtmäterij contoret inlefvererat af Päder Jonsson Duuke

Jönkiöpingz lähn      Tweeta häradh

Effterskreffne byar och gårdar äro affmätte
och affrijtadhe anno 1646 vthi Bankerydh sochn.

Månsery     folio                         3
Flasarp       folio                         5
Tokery       folio                         6
Ransberga  folio                         8
Prijmsery    folio                         9
Bankerys kyrkie by folio            11
Trånghalla   folio                        13
Måleskogh  folio                        14
Rukarp       folio                        16
Nyarp         folio                        17
Siöakra       folio                        19
Ekerydh een skatte utiordh folio 21
Backen       folio                         22
Torp           folio                        24
Tubbarp een utiordh folio           25
Gran beck  folio                         26
Boo            folio                         29
Grans hult   folio                         30
Skijn kier    folio                         32                                            
Boßerij       folio                         33
Domnarij    folio                         35
Krabberij   folio                         37
Stijbberij    folio                         38
Skierbo      folio                         40
Flaßkebo   folio                          41
Lilla Swinehagh  folio                  42
Stora Swinehagh  folio                46
Hunsås et torpestelle  folio          47

Obs: Compass strecket på alla i denna bok befinteliga chartor är
        befunnet gå parallelt med ramarne, så at norr är ofvan
        och söder nedantill; hvilken anmärkning gjordes den 17de
        februarii år 1808.

                            Reviderat den 6 december 1700.