E2:73


(Rubrik:) Roghbärga sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Klefwarp heman                 2
                      Vtiorder                   2 

            Dheße bådhe heman äro särskilte affmätte och
            numererade medh sama numero som sielfua
            gården är num<r>erat medh.

1.         Crone heman               1
                                               B         4 tunnor
                        Vtsädhe          C         2 1/4 tunna
                        Engh till höö {  D        4 5/8 tunna
                                               E         20 las
                    En lijten qwarn till höst och wåår.

2.         Croneheman                1
                                               B         8 1/2 tunna
                        Vtsädhe          C         5 3/8 tunna
                        Engh till höö {  D        8 tunnor
                                               E         16 las
                    En lijten qwarn höst och wåår
            En vtiordh som är inne medh numero 2
            och rentar 1 årligh häst och 18 penningar

3.         En frelseåker, brukas till numero 1, är  3/8 tunna
            Nöttorfftigh vtmark och tarfue skogh.

(Karttext:)

Sken walz engh medh sandh backar och någonn granskogh.
Leriord
Leriord
Leeriord
Måswalz engh något medh granskoogh
Scala ulnarum.