E3:104


(Rubrik:)   Ale sochn

      Notarum explicatio

1    Sötåsa. Skattehemman                    1.
      Hafuer i byemåll trenne bordh. Det först
      ähr 30 alna. Dett andra 50 alna. Det 3 bordet 100 alna.
A                            Östergierdet             4
B   Uthsäde på    { Westergierdet           5
C   alle 3 borden i     Södregierdet           4    } tunnor
D   På tompten såås                              2 1/2          
E   Engh till 24 lass höö.

2    Cronehemman. Ibidem                     1.
      Hafuer i byemåll tuenne bord. Det
      första ähr 40 alna . Det andra 70 alnar.
A                            Östergierdet            2 1/2 tunna
B   Uthsäde på     { Westergierdet         2 3/4 tunna
C   alle borden i      
Södregierdet1         2 1/2 tunna 
D                             Tompten                1 1/2 tunna
E   Engh till 20 lass höö. Detta hemman
      ähr förmedlat 1/4 i alle owisse perseler.

3    Cronehemman. Ibidem                    1.
      Hafuer i byemåll 210 alna bred åker
A                     Östergierdet                  5 tunnor
B   Uthsäde i { Wästergierdet               5 1/2 tunnor
C                     Södregierdet                 5 tunnor
D                     Tompten                       2 1/2 tunna
E   Engh till 30 lass höö.
      Till ofuan beskrevne Sötåssa ähr någen
      skog och ringa uthmarck och fiske-
      watn i Wagnsiöen.

(Karttext:)
Gierdes eng
Gierdes eng
Wagnen lacus
Suart2 mylla
Suart mylla
Suart mylla
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz eng
Suart mylla
Gierdes engh
Hårdwaldz engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

______________
1Sodregierdet ms
2Suat ms