E3:137-8


(Rubrik:)   Wireda sochn

      Notarum explicatio

1    Grankiärr. Skattehemman      1.
      Hafuer i byemåll 44 alnar bred åker.
A                     Östergierdet        10
B   Uthsäde i { Wästergierdet      10 } tunnor
C                      Södregierdet       10
D   Engh till 50 lass höö.

2    Uthiord. Ibidem till ofuanbemälte skattegård.
      Hafuer i byemåll 4 alna bred åker.
A   I Östergierdet såås                 1
B   I Wästergierdet                      1 } tunna
C   I Södregierdet1                      1
D   Engh till 4 1/2 lass höö.

3    Cronehemman. Ibidem           1.
      Förmedlat 1/4 i alla owissa perseler. 
A                     Östergierdet2        2 tunnor
B   Uthsäde i { Westergierdet       2 tunnor
C                      Södregierdet        2 tunnor
D   Engh till 9 lass höö.
      Detta hemman hafuer 8 alna i byemåll.
      Til denne by Grankärr ähr någen uth-
      marck och ringa skog och fiskewatn i Ören.

4    Fösebäcken. Cronehemman     1/4.
E                      Norregierdet         1 3/4 tunna
F   Uthsäde i { Östergierdet           1 3/4 tunna
G                     Wästergierdet         2 1/4 tunna
H   Engh till 17 lass höö.
      Ingen skog eller uthmarck. 

(Karttext sid 137:)
Gierdes engh
Sanck engh
Oren3 lacus
Gierdes engh
Suart mylla
Suart mylla
Kalfhaga
Hårdwaldz engh
Suart mylla
Gierdes engh.

(Karttext sid 138:)
Gierdes eng
Hårdwaldz4 eng
Engh
Eng

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_______________
1Sodregierdet  ms
2Ostergierdet ms
3Fel för Ören?
4Hardwaldz ms