E3:141-2


(Rubrik:)   Wirida sochn

      Notarum explicatio

1    Boarp. Skattehemman          1.
      Hafuer i byemåll 20 alnar bred åker
A                     Norregierdet        3
B   Uthsäde i { Östergierdet        3      } tunnor
C                     Wästergierdet      2 1/2
D   Engh till 22 lass höö.
      Här till ähr en engh på nästfölieande folio.

2    Cronehemman. Ibidem           1.
      Hafuer i byemåll 40 alna bred åker.
A                     Norregierdet         6
B   Uthsäde i { Östergierdet         6 } tunnor
C                     Wästergierdet       5
D   Engh till 30 lass höö.

3    Prästen i Wirida hafuer i byemåll 20
      alnar bred åker.
A                     Norregierdet        3 tunnor
B   Uthsäde i { Östergierdet         3 tunnor
C                     Wästergierdet       2 1/2 tunna
D   Engh till 22 lass höö.
      Till Boarp ähr nödtorfftig skog och uth-
      marck.
      Prästens åkaar1 ligg2 alla i fast linde i
      alle gierden och brukas till engh och
      får der på 10 lass höö åhrligen.

      Folio 143 en äng til Boarp under littra C
      enligt chartan
 
4    Prästegården3 i Wirida            1.
E                     Norregierdet         6 1/2
F   Uthsäde i { Södregierdet
       13     } tunnor
G                     Östergierdet          6
H   Engh till 8 lass höö. Till sielfue Prästegården
      ähr ingen skog eller uthmarck, uthan i Boarp.
      Till detta hemman ähr en engh kallas
      Hämmingztorp, folio 140.
5    Kyrckan Wirida.

(Karttext:)
Cronegårdens eng
Gierdes engh
Såndblandat jord
Prästens eng som lyder till Boarp
Backar
Gierdes engh
Sand blandat iord
Såndjord
Såndblandat jord

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Nedre vänstra hörnet:)
Författad 1641 af Päder4 Jonsson Duuke

___________
1Fel för åkrar?
2Ändelsen ej läsbar
3Prästgårdem ms
4Pader ms
Senare påskrijt