E3:156


(Rubrik:)   Wirida sochn

      Notarum explicatio

1    Lilla Hultrum. Croneuthiord        1.
      Brukas till Kirid. Hafuer i byemåll 10 alna bred
      åker.
A                      Norregierdet            1/2 tunna
B   Uthsäde i { Östergierdet             1/4 tunna
C                      Wästergierdet          1/2 tunna
D   Eng till 6 lass höö.

2    Frelsehemman1. Ibidem              1.
      Hafuer i byemåll  60 alna bred2 åker.
A   Uthsäde i Norregierdet                3 tunnor
B   I Östergierdet                              2 tunnor

C   Uthsäde i Westergierdet              3 tunnor
D   Engh till 28 lass höö. Humblegård till 800
      stenger.

3    Frelsehemman. Ibidem                 1.
      Ähr lijka stort i alle lägenheeter med näst
      förskrefne frelsehemman.
      Till Lilla Hultrum ähr nödtorfftigh skogh
      och uthmarck och fiskewatn3 i Oren4.

(Karttext:)
Ören lacus
Mul- jord
Gierdes eng
Muljord
Gierdes engh
Hårdwaldz engh med berg och skog.
Gierdes eng

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum5   

__________
1Frlsehemman ms
2bried ms
3fiskewat ms
4Fel för Ören?
5ularum ms