E3:173-4


(Rubrik:)   Bälery sochn

      Notarum explicatio

1    Knoghult.Skattehemman        1.
      Hafuer i byemåll 40 alna bred åker.
A                      Norregierdet       4 tunnor
B   Uthsäde i { Mellangierdet       3 tunnor
C                      Södregierdet       4 1/2 tunna
D   Engh till 30 lass höö.

2    Cronehemman. Ibidem           1.
      Hafuer i byemåll 40 alnar bred åker.
A                      Norregierdet       4 tunnor
B   Uthsäde i { Mellangierdet       3 tunnor
C                      Södregierdet       4 1/2 tunna
D   Engh till 30 lass höö.
      Suartmylla i alle try gierden.
      Detta hemman hafuer tillförne warit
      skattehemman och nu kiändt till cronan.

3    Skoxry. Cronehemman           1.
E                      Norregierdet        3
F   Uthsäde i { Wästergierdet       2 1/2 } tun-
G                      Södregierdet        4         neland
H   Engh till 24 lass höö.

      Kåpparp et skogztorp. Rentar 4
      mark smör. Ähr1 ey eller någen annan skogh
      eller uthmarck til Skoxry gård än denne uthiord.

(Karttext sid 173:)
Gierdes engh
Muljord
Hårdwaldz eng full med steen
Suart mylla
Suart mylla
Suart mylla
Gierdes engh

(Karttext sid 174:)
Elack hårdwaldz eng
Suart mylla
Suart mylla

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

____________
1Ahr ms