E3:222-3


(Rubrik:)   Askery sochn

      Notarum explicatio

1    Stora Lönhult. Cronehemman               1/4.
      Hafuer i byemåll 60 alna bred åker.
A                     Östergierdet           5/8 
B   Uthsäde i { Westergierdet        3/4  } tunna
C                      Södregierdet        1 3/4 
D   Engh till 10 lass höö.

2    Frelsehemman. Ibidem                        1/4.
      Ähr lika i alle legenheeter med förskref-
      ne cronehemman i Stora Lönhult.

3    Cronehemman. Ibidem                        1/4.
      Hafuer i byemåll 80 alna bred
A                     Östergierdet            1
B   Uthsäde i { Westergierdet          1 1/8 } tunne-
C                      Södregierdet1         1 3/4     land
D   Engh till 15 lass höö.

4    Cronehemman2. Ibidem                      1/8.
      Hafuer i byemåll 40 alna bred åker.
A                     Östergierdet            3/8 
B   Uthsäde i { Westergierdet         5/8 } tun-
C                      Södregierdet           1      na
D   Engh till 7 lass höö.

5    Skattehemman. Ibidem                        1/4.
      Hafuer i byemåll 72 alna bred åker.
A   Uthsäde i Östergierdet              3/4 tunna

B   Westergierdet                            1
C   Södregierdet                             1 1/2 } tunna 
D   Engh till 13 lass höö.
      Till ofuanbemälte Stora Lönhult
      ähr nödtorfftig skog och uthmarck.
      Fiskie watten wty Assiön.

6    Assiö Prästegård                                   1.
      Hafuer i byemåll 40 alna bred åker.
E   Östergierdet                              6 3/4
F    Wester gierdet                         6 3/8 } tun-
G    Södregierdet1                          6         nor
H   Engh till 10 lass höö.
I    Ett engetorp till Prästegården till 34
      lass höö och rentar 6 öre3 silfuermyntt
      och fins igen på näst föliande folio
      224.

7    Frelsehemman. Ibidem                      1.
     Ähr lijka stort med Prästegården i alle
      lägenheter, engetorpet undantagan-
      des. Skog och uthmarck till nöd-
      torfften.
     
(Karttext sid 222:)
Leerblandat jord
Leerblandat jord
Assiön lacus
Leerblandat jord
Sanck starwaldz engh

(Karttext sid 223:)
Elack engh med bergh och steen
Gierdes eng
Muljord
Muljord
Muljord
Gierdes eng
Muljord
Muljord
Hårdwaldz4 engh
Gierdes engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

___________
1Sodregierdet ms
2Cronehemmam ms 
3öra ms   
4Hardwaldz ms