E3:27-8


(Rubrik:)   Norrewidbo häradh    Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Höghstorp. Cronehemman             1.
B                       Östergierdet              2 1/4 tunna
C   Uthsäde i { Södregierdet               2 1/2 tunna
D                       Westergierdet           1 3/4 tunna
E   Engh i begge gierden till 12 lass höö.
F   En engh eller engetorp. Rentar sedeles
      1/2 lispund smör och brukas till Högstorp effter der
      ähr ingen an uth engh och blifuer der på
      när medelmåtigh grässwäxt blifuer 30 lass höö.
      Humblegårdh till 250 stenger.
      Fiskewatn ähr i Magdesiöen.
      Öfuerflödigh skogh och uthmarck till nödtor-
      fften.

G   Gunnemålen. Cronehemman           1/8.
H   Uthsäde i{ Östergierdet                 1 tunna
I                       Westergierdet             1/2 tunn
K   Engh i gierdet till 4 lass höö.

(Karttext:)
Hårdwaldz engh
Gierdes eng
Gierdes engh
Suart mylla
Suart mylla
Magde siöen
Gierdes engh
Sand mylla
Gierdes engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Senare påskrift, nedre högra hörnet:)
Författad1 vid år 1641 af
Päder Joensson Duuke.

_____________________
1Forfattad ms