E3:64


(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Glassås. Cronehemman          1.
      Hafuer i byemåll 24 alna
      bred åker.
A   Uthsäde i Östergierdet           2 1/4 tunna
B   I Wästergierdet sås                4 1/2 tunna
C   I Södregierdet1 såås              1 1/2 tunna
D   Engh till 20 lass höö.

2    Ibidem cronehemman            1.
      Detta ähr lijka stort i alle lä-
      genheeter med näst förskrefne
      cronehemman.
      Till förskrefne tuenne hem-
      man ähr liten skog och någen
      uthmarck.

(Karttext:)
Betes haga
Hårdwaldz eng
Leerblandat iord
Engh
Leerblandat iord

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_______________
1Sodregierdet ms