E3:77-8


(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Norresiögarp. Skattehemman        1.
      Hafuer i byemåll 40 alna bred åker.
A   Norregierdet                                 4 1/4
B   Östergierdet                                  3 1/4  } tunner
C   Westergierdet                               3
D   Engh till 30 lass höö. Humblegård till
      300 stenger.
      Detta hemman hafuer tuenne skogztorp
      Grubhult och Hubsala.
2    Frelsehemman. Ibidem                 1.
      Detta hemman ähr lijka stor i alla lägenhee-
      ter med näst förskrefne skattehemman.
      Fiske watn i Frocknen.
      Till ofuan benämde Norre Siögarp ähr nödtorfftig1 
      skog och uthmarck.
E   En engh uthi huilken frelsegården i
      Ilstorp hafuer med Norresiögarp 8 lass
      wald.

3    Siggarp frelsehemman                   1/4.
      Hafuer i byemåll 40 alnar bred åker.
F   Norregierdet                                 1 1/2 tunneland
G   Södregierdet                                 1 1/4 tunneland
H   Östergierdet                                  1 1/8 tunneland
I    Engh till 12 lass höö.

4    Skatte2 uthiord.
Ibidem                 1.
      Hafuer i byemåll 20 alnar bred åker.
F   Norregierdet                                  3/4
G   Södregierdet                                 5/8   } Tunneland
H   Östergierdet                                  1/2
 
I    Engh 6 lass höö.
      Till Siggarp ähr nödtorfftig skog och uthmark
      och fiskewatn i Frocknen.

(Karttext:)
Frochnen lacus
Frochnen lacus
Gierdes eng
Frelsse gårdens eng
Elack stenigh eng
Leerblanda iord
Gierdes eng
Leerblan-dat jord
Skattegårdens3 eng
Leer blan-dat jord
Eng
Gierdes eng
Skeen waldz eng
Författad år 1640 af landtmätaren Päder Jonson4 Duuke

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

______________
1nodtorfftig ms
2skatle ms
3Skattegardens ms