E3:85-6


(Rubrik:)   Linderås sochn

      Notarum explicatio

1    Prästegården i Linderås.
      Hafuer i byemåll 40 alnar bred åker.
A                      Östergierdet                      4 tunnor
B   Uthsäde i { Mellangierde                     5 tunnor
C                      Wästergierdet                   6 tunnor
D   En åker lycka särskildt uthsäde             1/2 tunna
E   En lycka, uthsäde                                  7/8 tunna
F   Kattenacken ett torpeställe lagdt under Präste-
      gården och hafuer der på kungeliget bref och bru-
      kar en deel til engh och en deell till uthmarck.
G   Engh till 60 lass höö, särskildt.

2    Frelsehemman. Ibidem                          1.
      Hafuer i byemåll 20 alnar bred åker.
A                      Östergierdet                       2
B   Uthsäde i { Mellangierdet                     2 1/2 } tunnor 
C                      Westergierdet                    3
H   Engh till 8 lass höö.

3    Frelsehemman. Ibidem                         1.
      Ähr lijka stor i alle lägenheeter med nästför-
      skrefne frelsehemman, undantagande tuenne lyckor.
I    En lycka, uthsäde                                  1/2 tunna
K   En lycka, uthsäde                                 3/4 tunna
G   Engh till 8 lass höö.

4    Frelsehemman. Ibidem                          1.
      Ähr och lijka i alle lägenheeter med förskrefne
      frelsehemman.
 L   En lycka, uthsäde                                  1/2 tunna
M   En lycka, uthsäde                                  1/2 tunna

5
   En lycka till Klåckaregården, uthsäde    1 tunna

6    Linderåss1 kyrcka.
      Till ofuanbemälte by ähr ringha skog och uthmark.

(Karttext:)
Hårdwaldz engh
Gierdes eng
Suart mylla
Suartmylla
Gierdes eng
Suartmylla
Gierdes eng
Hårdwaldz eng
Kattenacken

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

__________________
1Linderass ms