E3:89-90


(Rubrik:)   Norre Widbo häradh Linderås sochn

      Notarum explicatio

A   Rosmäte.
1    Cronehemman                                  1.
      Hafuer i byemål tuenne bord. Det första 22
      alna bred.
B   Uthsäde i Norregierdet på { 1 bordet         2 tunnor
                                                  2 bordet         1 3/4 tunna
C   Uthsäde i Westergierdet { 1 bordet            1 1/2 tunna
                                                2 bordet           1 1/2 tunna
D   Uthsäde i Östergierdet { 1 bordet               1 1/2 tunna
                                             2 bordet              1 1/4 tunna
E   Engh till 30 lass höö. Humblegård till 150 stenger.

2    Frelsehemman. Ibidem
      Hafuer i byemål 15 alna bred åker.
B                       Norregierdet                           1 1/2 tunna
C   Uthsäde i { Westergierdet                          1 tunna
D                       Östergierdet                            1 tunna
E   Engh till 14 lass höö.

3   Frelseuthiorder                                             2.
      Denne uthiorder hafua till förne warit  tuå skatteiorder.
      Och nu ähre kiöpte till frelseiorder och hafua i bye-
      måll 42 alna bred åker. Tillsammans huardera
      21 alna bred åker.
B                       Norregierdet                            3 1/2 tunna
C   Uthsäde i { Westergierdet                           2 1/2 tunna
D                       Östergierdet                             2 1/2 tunna
E   Engh till 30 lass höö.

4    Cronehemman. Ibidem                                1.
      Hafwer i byemål 39 alna bred åker.
B                        Norregierdet                           3 1/4 tunna
C   Uthsäde1 i { Wester gierdet                         2 1/2 tunna
D                        Östergierdet                            2 1/2 tunna
E   Eng til 24 lass höö. Humblegård til 200
      stenger.

5    Croneuthiord. Ibidem                                  1.
      Hafuer i byemåll 10 alna bred åker.
B                       Norregierdet                             1 tunna
C   Uthsäde i { Westergierdet                            3/4 tunnor
D                      Österierdet                                3/4 tunnor
E   Engh till 7 lass höö.

6    Skattehemman. Ibidem                                 1.
      Förmedlat 1/2 i alle owisse perseler.
      Hafuer i byemål 22 alna bred åker.
B                       Norregierdet                            2 tunnor
C   Uthsäde i { Westergierdet                            1 1/2 tunna
D                       Östergierdet                             1 1/2 tunna
E   Engh till 16 lass höö.
      Humblegård till 150 stenger.
      Till ofuanbemälte gårdh ähr nödtorfftigh skog
      och uthmarck.

(Karttext:)
Suart mylla
Swart åån
Sanck engh
Suart mylla
Suart mylla
Hårdwaldz engh
Författad år 1641 af Päder Jonsson Duuke

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

__________________
1Uthsadi ms