E3:Pärm insida


(Påklistrad lapp:)
Reviderad år 1811 af Dan Rosenthal.
De i jordeboken införde chartor äro tecknade med X.

(Påklistrad lapp:)
Inlefwererat utij cronones rächninge cammar
aff landtmätaren utij Jönkiöpingz lähn, Pär
Jonson Duuke den 19 maij Anno 1643.

                        Petter Mehnlöös