E5:1b(Rubrik:)
Geometrica delineatio
          öffwer
höghwälborna greffwinnas och frws, frw Agneta Horns boren greffwedotters af
Biörneborgh, frijherrinnas til Gudhem, frws til Sätuna, Karckhuus, Ruijn, Harswilla, Häringe
och Fånöö etc, ett dhess arffrällse hemman, beläget uthi Smålandh, Jönekiöpingz lähn, Wässboo häradh
Anderstorp sochn och Elliarijm benämbdt, afmätt anno
              1668.


               Notarum explicatio.

1.  Elliarijm frällsse hemman,                                           1.
     Effter landzens seedh brukas och sååes all denne
     gårdz åcker åhrligen medh blandhsädh och hwijt-
     haffre, des jordhmoon aff sandh och öhrjordh
2.  och tåål ingen tårcka. Uthsädet är alls,                       7 9/14 tunna.
3.  Änngen dher iblan är och så möcket skarp deells
     medh liungh iblan och deells medellmåtigh godh
     kann blifwa dher på till höö när medellmåtigh
     godh hööwäxt är,                                                      20 lass.
4.  Humblegårdh weedh gårdhen, weedh pass om         300 stänger.
5.  Uthmarcken till denne gårdh är skarp och magert mulebeete
     på, förty hon är mäst aff liungh marck och mååsar och fult
     medh små talleskough och ingen dågeligh timberskough, ey heller
     fälleskough, uthan allenast trinne och weedheskough till
     nötorfften.


(Karttext:)
Her tager Steenbroohultz ägor och gärdhe weedh.
Skarp beetes hage.
Mååse.
Myckit skarp änng med liungh iblan.
Berke skoug.
Liungmarck och sma1 talleskough.
Här tager Steenbroohultz ägor och uthmarck weedh.
Skarp ängh medh liung iblan.
   Här på denne sijdan är
   en stoor sancker flymååse
   huillcken ähr odugeligh och intit
   beete på och kallas Hänija-
   mååse.
Mååse.
Tämmelig godh hardhwalls2 änngh.
Beetes hage.
Kiällera weedh huussfälln.
Tämmelig godh änngh.
Tämmeligh godh liungmark.
Här tager Fijfwelareedz ägor och uth-marck weedh.
Hårdwalls äng.
Mååse.
Liunghmarck och småå talleskough och myckit skarpt mulebeete.
Beetes hage.
Mååse.
Myckit liungmark.
Medelmåtig godh anngh3.
Mååse.
Kiellera weedh brooen.
Liunghmark.
Liunghmarck och småå talleskough.
Mååse.
Hänija mååse.
Här tager och Fijfwela-reedz uth-marck weedh.
Mååse.
Kiättells öö.
Här tager Andherstorpa ägor och uthmark weedh.
Kiällere weedh smååbacka.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för små.
2Fel för hårdhwalls.
3Fel för änngh.