E5:2b(Rubrik:)
Geometrica delineatio
    öffwer
höghwälborna greffwinnas och frws, frw Agneta Horns, boren Greffwedotters
af Biörneborgh, frijherrinnas til Gudhem, frws til Sätuna, Karckhuus, Ruijn, Harfwilla, Härringe
och Fånöö etc, ett dhess arffrällse hemman, beläget uthi Smålandh, Jönekiöpingz lähn, Wässboo häradh,
Bursse sochn och Långhult benämbdt, affmätt anno
                        1668.


           Notarum explicatio.

1.  Långhult frällsse hemman,                                                   1.
    <H>öghwälborne greffwinna och frw, fru Agneta Horn
     tilhörigdt, effter landzens seedh brukas och sååes
     all denne gårdhz åcker åhrligen medh blandsädh och
     hwijthafre, dess jordhmoon är aff öhrjordh nårr om
     gården, män wäster i gierdet är någon swartmylla iblan.
A.  Fult medh rör och steen, uthsädet ähr der på alls,
B.  <E>ngen till denne gårdh är skarp och steenigh medh måås-
     wall, kann blifwa der på till höö enär medellmåtig
     hööwäxt är,                                                                      12 las.
C.  <H>umblegårdh till denne gårdh weedh pass om,             200 stänger.

     Uthmarcken haffwer denne gårdh ihoop medh bägge desse södre gårdar
     här uthi Långhult, bägge hela hemman är fördenskull denne gårdz andeel
     uthi bemälte uthmarck en treediepart, mulebeetit är skarpt effter som
    <de>t är mäst liungmarck, ingen timber eller näffwerskough fins på
    <d>enne uthmarck, uthan små talleskough och på somblige parcker
    <sm>å granskoug iblan som kan dåga till fälleskough, fijskewatnet är
    <   >ke här brukeligit.
E.  En miöölqwarn wäster uthi beetes hagen till denne gårdh är nyligen
     opbögdh, doch icke änn färdigh, kan malas på hööst och wåhr.
2.  Ibidem frällsse hemman,                                                        1.
     Och hafwer sin åcker och änngh uthi samma giärde
     medh offwanbemälte gårdh och des parcker ähra icke rijtade.


(Karttext:)
Här tager Nårre Långhultz beetes hage weedh.
Här tager Mörckeboo ägor och beetes hage weedh.
Beetes hage.
Liung backar och talleskough.
Här tager Nårre Långhultz änngh weedh.
Här tager Nårre Långhultz beetes hage weedh.
Skarp backe.
Odugeligh mååse.
Fälleskog.
Här tager Nårre Långhultz ägor och giärdhe weedh.
Yxe siöön.
Skarp och tufwig änng medh någon eene skough.
Mååse.
Ängh till numro 2.
Åker och äng till numro 2.
Småå talle och graanskogh.
Beetes hage till numro 2.
Skarp äng och berke skog.
Kiärränngh medh talle och graan skog.
Medhellmåtig godh änngh doch steenigh.
Godh äng.
Mååse.
Ekeskog.
Eke skoug.
Bärgh.
Acker1 och änng till numro 2.
Här tager Yxeboo ägor och gärdhe weedh.
Her tager Söder Långhultz beetes hage weedh.
Eke skoug.
Skarp angh2.
Mååse.
Här tager Södher Långhulltz giärdhe weedh.
Medhellmåtig godh änngh.
Liunghmarck och småå talleskough och några småå fallepar-kar iblan.
Södher Långhult.
Beetes hage till numro 2.
Mååse.
Denne ängehump är belägen fär uthi Söder Långhultz giärdhe.
Högååsen.
Ärraboo siöön.
Här tager Södher Långhultz beetes haga weedh.
Faller skough.
Här tager Löckna ägor och uthmarck weedh.
Mååse.
Skijtsiöön.
Här tager Lalaboo ägor och uthmarck weedh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________
1Fel för åcker.
2Fel för ängh.