E5:3b(Rubrik:)
Geometrica delineatio
      öfwer
höghwälborna greffwinnas och frws, frw Agneta Horns boren Greffwedotters af Biör-
neborgh, frijheerinnas til Gudhem, frws til Sätuna, Karckhuus, Ruijn, Harfwilla, Häringe och Fånöö etc, ett
dhess arffrällse hemman, beläget uthi Smålandh, Jönekiöpingz lähn, Wässboo häradh, Heestra sochn, Långarekulla benebdh.
               Affmätt anno
                  1668.


            Notarum explicatio.

A.  Långarekulla frällsse hemman,                                      1.
     Effter denne landzorts seedh brukas och sååes
     all denne gårdz åcker åhrligen medh blandhsädh
     och hwijthafre, jordhmoonen är aff öhrjordh
B.  medh någon suartmylla iblan, uthsädhet är alls,            7 1/4 tunna.
C.  Ängen uthi åckergiärdet är medellmåtigh godh, doch
     steenigh, men söder i änngen ar1 mäst skarp
     kiärränngh, kann bliffwa till höö på hårdhwallen
     i giärdet så wäll som på kiärrängen tilhoopa
     enär medellmåtigh hööwäxt ähr,                                 40 lass.
D.  Humblegårdh wedh gården, weedh pass om,             50 stännger.
E.  Een miöölqwarn som malas oppå hööst och wåhr
     och stundom om sommaren enär icke mycken tårcka
     ähr.
F.  Ett åhlfijske der iämpte som fåås någon åhl uthi om höösten.

     Uthmarck skough och mulebeete, hafwer denne gårdh ihoop
     medh Kallssnääs et heelt hemman, Stora Daanhult et heelt
     hemman, Lilla Daanhult en hallf gårdh, Össebacka et fiärde
     deells heman och Biörnakull et hallft hemman och på
     samma oskieffte marck är medellmåtigh godh beethes wall på
     någon timberskough, trinne och weedheskough till gårdarnes
     nötorfft, där finnes ochså någon bookeskough i blan och när
     skaffwell åhr ähr, kan der på till denne gårdh feetas
     tijo stycken swijhn, der finnes ochså några fälleparcker, doch
     små.

G.  Brånnöön en särdheles skougzparck är belägen, wäster om ofwan
     bemälte oskieeffte marck och hörer eenskyllt till denne
     gårdh, der på någon bookeskough, såssom och stoor granskoug
     och små talleskough och är belägen en hallf mijhl ifrån gården wäster når uth.
H.  Ett lijtet åhlfijske der hoos uthi becken som hallft till denne
     gårdh och den andre hallfparten hörer till Klåckeboo,
     bekommes der uthi någon åhl om höösten.


(Karttext:)
Här tager Kallwia ägor och beetes hage weedh.
Här tager Kallse-nääs ägor och änngh weedh.
Mååse och är odugeligh.
Här är och Kallwia ägor och beetes hage.
Medell måtig godh änngh och eke skoug.
Här tager Lilla Daanshultz beetes haga weedh.
Mååse.
Godh änngh.
Liungh backe.
Här tager Rååse ägor och ännghage weedh.
Beethes hage.
Medellmåtigh godh äng medh eke och någon berke skough.
Her tager Stoora Daan-hultz ägor och änngh weedh.
Liungh backe, beetes haga.
Liungh backar medh någon bercke och eene skoug.
Skarp maaängh.
Här tager Rååse beetes hage weedh.
Skarp maa änng.
Mååse.
Beercke skough.
Här tager och Rååse beetes hage weedh.
Här tager Pååbooes ägor och beetes hage weedh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________
1Fel för är.