E5:4b(Rubrik:)
Geomtetrica
           öf<fwer>
höghwälborna greffwinnas och frw Agneta  <        > otters aff Biörneborgh
frijherrinnas till Gudhem, frws till Sätuna, Karckhuus, Ruij<n> <     > Häringe och Fauöö1 etc, ett dess arffrällse hemman
beläget uthi Småland, Jönekiöpingz lähn, Tweeta häradh, Lekaredhz <     >gerängh benämbdt, affmätt anno
                                     1667.


          Notarum explicatio.

     Fagerängh hemman,                                                                    2.
1.  Nårre gårdhen crono hemman,                                                     1/4.
     Och är nästan lijka stoor medh frällsse gården bådhe
     uthi åcker och änngh.

2.  Södre gården frällsse hemman,                                                      1/2.
     Höghwälborna greffwinna och frw, fru Agneta
     Horn tilhörigt.

A.  Nårre giärdet, där uthi åckeren är skarp röödh öhrjordh,
     der uthi uthsädhe på denne gårdz åckerteegar,

B.  Östra giärdet, är alt aff lijka jordhmoon medh någon röör
     och steen iblan, uthsädhe der på denne gårdz åckerteegar,

C.  Södra giärdet, är at aff lijka jordhmoon, der uthi till
     uthsädhe på denne gårdz åckerteegar,                                  1 2/3 tunna.
     Ligger åhrligen ett giärdhe i träädhe.
D.  Änngerna, där uthi haffwer dennne gårdh i teegeskieffte medh
     nårre gården, lijka effter den proportion uthi åckertee-
     garne ähr och bekommer denne gårdh på sin anpört
     eller teegar till höö, så wäll uthi både ängerne som uthi bägge
     sädes giärden enär medellmåtigh hööwäxt är,                         11 lass.
E.  Humblegårdh weedh gården, weedh pass om,                        50 stänger.
F.  Uthmarcken till denne tuänne gårdar är myckit ringa och odugelig
     medh mååsar, der på är ingen timber, trinne eller wedeskough,
     mullebeetet är lijtit och skarpt.


(Karttext:)
Här på denne sijdan tager Rönijandhe ägor och hagar weedh.
Här tager Rönijandhe ägor och uthmarck weedh.
Kiär ängh.
Skarp hårdh-walls ängh.
Skarp backe.
Här tager Prästegårdens, Biörnarydz ägor och engh weedh.
Skar-pa öhr backar.
Kiär ängh.
Mååse.
Skarpa backar.
Kiär ängh.
Beteshage till bägge gårderne.
Måse.
Her tager och Rönijan-dhe uthmarck weedh.
Måse.
Mååse.
Mååse.
Här tager Lilla Leekareedz ägor och änngh weedh.
Fager-ängz giöl.
Mååse.
Små gran, talle, ene och ärre skough.
Mååse.
Här tager Lilla Leekaredz ägor och uthmarck weedh.
Här tager Stora Leekaredz uthmark weedh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


________________
1Fel för Fånöö?