E5:5b(Rubrik:)
Geometrica delineatio
                öffwer
höghwälborna greffwinnas och frws, frw Agneta Horns boren Greffwedotters af Biörne-
borgh, frijherriinas till Gudhem, Sätuna, Karckhuus, Ruijn, Harfwilla, Häringe och Fånöö etc, ett dhess
arffrällse hemman, beläget uthi Smålandh, Jönekiöpingz lähn, Tweeta häradh, Lekaredz sochn och i Rongiande by, afmätt anno.
                             1667.


           Notarum explicatio.

     Ronijande hemman ahlss,                                                         4.
     Ähra lijka stora bådhe åckerskieeffte såssom och uthi ännge-
     skieeffte.

1.  Nårre gården, frällsse hemman,                                                 1.
     Herr Israel Ridderhiälm tilhörigdt

2.  Ibidem crono hemman,                                                             1.
     Under cavallerijet.

3. Ibidem frällsse hemman,                                                            1.
     Höghwälborna greeffwinna och frw, fru Agneta Horn tilhörigt.

A.  Nårre giärdet, der uthi åckeren är medellmåtigh godh öhrjordh medh
     någon röör och steen, uthsäde till denne gårdh, där uthi,             3 7/8 tunna.
B.  Wästre giärdet, där uthi åckeren är något skarpare öhrjordh medh
     någon röör och steen, uthsäde till denne gardh1, der uthi,            3 1/2 tunna.
C.  Östra giärdet, der uthi åckeren är skarp öhrjordh medh någon
     röör och steen, uthsädhe till denne gårdh der uthi,                       1 11/14 tunna.
D.  Änngerna till denne by som ähre i teegeskieeffte och denne gårdh hafwer
     sin fiärdepart uthi, bekommer der på till höö tillijka medh
     sädesgiärdens hööet när medellmåtigh wäxt ähr,                          13 las.
E.  Twänne ännghagar denne gårdh hafwer för sigh siellff blifwer
     der på till höö när medellmåtigh hööwäxt ähr,                                7 las.
F.  Humblegårdh till denne gårdh weedh pass om,                            30 stänger.
     ligger åhrligen ett giärdhe i träädhe.

4.  Södre gården frällsse hemman,                                                      1.
     Herr Arffwedh Ribbingh tilhörigdt.

G.  Uthmarcken till denne by är ringa och skarpt mulebeete der på,
     ingen timberskough, ey heller fälleskough, uthan små talle, graan,
     ene och ahrreskough.


(Karttext:)
Här tager Juarpz ägor och ängh weedh.
Här tager Rostorp ägor och änngh weedh.
Starr eller maaängh.
Här tager Hultsrydhz ägor och änngh weedh.
Steenigh marck fult medh graan och talleskough.
Här tager och Rostorpz änngh weedh.
Steenigt.
Starr eller maaängh.
Starrwalls ängh.
Här tager Rostorpz ägor och uthmarck weedh.
Här tager Swartarp ägor och uthmarck weedh.
Här tager Pooarpz ägor och änngh weedh.
Steenigt.
Änge wall.
Starrwallss änngh.
Beetes hage.
Änge wall.
Liungewall.
Starr eller maaängh.
Backar och steen.
Mååse.
Här tager och Swartarpe uthmarck weedh.
Beethes hage.
Ängewall.
Beetes hage.
Här tager och Pooarpz änngh weedh.
Graan och talleskoug och ingen greeswäxt.
Hårdh wall.
Här tager Prästegården Biörnarydz ägor hästhage weedh.
Starränngh.
Beetes hage.
Bergh och steen.
Änng hage.
Starrwalls änngh.
Beetes hage.
Her tager Fageränngz ägor och änngh weedh.
Hårdhwalls äng.
Skarpa backar medh någon småå <gr>aan och <   >.
Maängh.
Här tager Biörnarydhz <    >.
Här tager och Fageränngz äng weedh.
Här tager Pooarpz ägor och åcker giärdhe weedh.
Mååse.
Kiärr.
Graan, talle och någon ährreskough.
Här tager Fageränngz uthmarck weedh.
Fageränngz giööl.
Här tager Rönijandhe qwarns ägor och giärdhe weedh.
Mååse.
Här tager Fageränngz uthmarck weedh.
Kiärr.
Här tager Leekaree ägor och uthmarck weedh.
Hällge bäcken.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Fel för gårdh.