E5:6b(Rubrik:)
        Geometrica delineatio
              öffwer
höghwälborna greffwinnas och frws, frw Agneta Horns boren greffwedotters aff
Biörneborgh, frijherrinnas till Gudhem, frws till Sätuna, Karckhuus, Ruijn, Harfwilla, Häringe och Fånöö etc,
ett dhess arffrällse hemman, beläget uthi Smålandh, Jönekiöpingz lähn, Tweeta häradh, Nässiöö sochn, Gulbärhult
             affmätt anno
                1668.


          Notarum explicatio.

1.  Gulbärhult frällsse hemman,                                                  1/4.
     Ibidem en frällsse uthjordh som i förrige tijdher är inlagdh
     undher hemmanet.

2.  Nårregiärdet, där uthi ähr öhrjordh fult medh röör och steen,
     dess uthsädhe ähr,                                                                2 1/6 tunna.

3.  Mellangiärdet, dher uthi medellmåtigh godh öhrjordh, doch fult
     medh röör och steen, dess uthsädhe ähr,                                2 1/3 tunna.

4.  Södergiärdhet, dher uthi är och medellmåtigh godh öhrjordh, fult
     medh röör och steen, dess uthsädhe ähr,                                 2 9/20 tunna.

5.  Åckerlöckerne nårr om åckergiärden weedh änngen ähra nyligen
     opgiordhe, ähra icke myckit dågelige, der på uthsädhe,             1/2 tunna.
     Aff offwanbemälte uthsädhe ligger åhrligen en tredie-
     part i träädhe effter denne landzortz seedh.

6.  Änngen är myckit skarp och steenigh, kann blifwa till höö der
     på när medellmåtigh hööwäxt ähr, tillijka medh sädes-
     giärdens hööet,                                                                      16 las.
7.  Humblegårdh weedh pass om,                                               50 stännger.

     Uthmarcken dher på medellmåtigit godt mulebeete, ingen talleskough uthan
     alt graanskough hwillcken kann wahra dågeligh till gårdzens bygnadt så
     och tämmeligh skiöön fälleskough.  Fijskewatnet ähr icke synnerligit
     förty i siöön, weedh denne gårdhz ägors strandh är steenigt och diupt.


(Karttext:)
Här tager och Späck-hultz uthmarck wedh.
Här tager Mååsereedz ägor <och> uthmarck weedh.
Här ähr alt mäst fälleskough och ijdell graanskough.
Här tager Späckhultz ägor och uthmarck weedh.
Kiärr.
Fälleskough.
Skarp änng.
Späcksiöön.
Fälleskough.
Bärgh.
Kiällekiärret falt medh graan och ahl-skoug.
Fälleskough.
Myckit skarp och steenigh änngh medh bercke och graanskog.
Här tager Nääs änng weedh.
Fälleskough.
Kallf-wehage.
Odugeligh mååse.
Sidhlent marck fult medh småå graan-skoug, odugeligit till fälleskog.
Tämme-ligh godh änng här uth medh bäcken.
Skarp odugelig backe.
Skarp änngh.
Här tager Wästan-siöö ägor och uthmarck weedh.
Här tager Nääs ägor och uthmarck weedh.
Kiärr.
Skarp änngh, bercke och graanskoug.
Lijten miölquarn.
Fälleskough.
Här tager Fougleleekens ägor och uthmarck weedh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.