E5:7b(Rubrik:)
         Geometrica delineatio
                   öffwer
höghwälborna greffwinnas och frws, frw Agneta Horns, boren greffwedotters aff Biörneborgh,
frijherrinnas till Gudhem, frws till Sätuna, Karckhuus, Ruijn, Harfwilla, Häringe och Fånöö etc, ett dhess arffrällse hemman beläget i
Smålandh, Jönekiöpingz lähn, Tweeta häradh, Nässiöö sochn och Hultarph benämbdt, affmätt anno 1668.


                  Notarum explicatio.

     Hultarph hemman,                                                                    2.
1.  Nårregården, skatte hemman,                                                    1/2.

2.  Södhergården, hennes högh greffliga nådes frw Agneta Horns
     arffrällsse hemman,                                                                    1/2.

A.  Nårregiärdet, dher uthi tämmeligh godh ohrjordh1 medh suartmylla
     iblandh, doch fult medh röör och steen, dher uthi till denne
     gårdh uthsädhe,                                                                       3 3/16 tunna.

B.  Östergiärdet, dher uthi något skarp öhrjordh, ähr der i till
     denne gårdh uthsädhe,                                                            3 2/7 tunna.

C.  Södhergiärdet, där uthi öhrjordh medh någon suartmylla
     iblandh sampt och röör och steen, denne gårdh dher uthi
     till uthsädhe tillijka medh tompten,                                           2 19/20 tunna.
     Ligger åhrligen ett giärdhe i trädhe.

D.  Ägen2 är mästendells skarp, deells hårdwall och deells
     starrwall och ähr i teegeskieffte effter den pro-
     portion som uthi åckergiärdhen ähr emellan bägge
     gårderne, denne gårdh kann på dess anpart be-
     komma till höö tillijka medh sädhes giärdhetz hööet
     enär medellmåtigh hööwäxt ähr,                                          22 las.
E.  Bekommer till höö på tompten weedh gården
     enär medellmåtigh  hööwäxt ähr,                                           7 las.
F.  Humblegårdh weedh pas om,                                               50 stänger.
G.  Uthmarcken ähr medellmåtigh godh medh mulebeete menn skiön falleskough
     och mäst graanskough, ingen talleskough finnes här på uthmarken
     som dågelig ähr till timber, näffwerskough finnes något, fiske-
     watnet ähr icke synnerligit dågeligit.
H.  Sågequarnen der i haffwer denne gårdh en fiärdepart och en fiärdepart
     hafwer nårregården, den andre hallffparten lyder till Mååseredh.
I.  Miöölquarnen hörer hallffparten till denne gårdh, den andre hallffpart
     hörer till nårregårdhen.


(Karttext:)
Hästekiäller.
Här tager och Måhl<  >s uthmarck weedh.
Kiäller.
Kiärr.
Här på denne sijdan tager Gissarpz ägor och uthmarck weedh.
Tämmeligh skiöön fälleskough och mäst graan.
Här på dene sijdhan tager Måhlenns <     > weedh.
Här tager Mååseredz ägor och uthmarck weedh.
Fälleskough.
Kiärränngh.
Fälleskough och graan.
Graan och biercke skough och myckit skarph änngh.
Skarp staggwalls änngh.
Här tager Mååseredz ägor och änng weedh.
Kiärr änngh, ahle och gran skoug.
Graan och biercke skough.
Skarp ängh.
Fälleskough och graanskough.
Här tager och Gissarpz uthmarck weedh.
Skarp hårdhwalls änngh.
Godh ängh.
Kiärrachtig änng.
Skarp hårdhwalls änngh.
Skarp hårdwals änng.
Hultarp siöö.
Skarp änngh.
Kiärr.
Kiärr.
Beethes hage.
S. Malborgh ett gammalt cappelle.
Här på dhenne sijdhan tager Dijsendahlls ägor och uthmarck weedh.
Beethes hage.
Mååse.
Här tager Boanääs ägor och änngh weedh.
Kiäller.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Fel för öhrjordh.
2Fel för ängen.