E5:8b(Rubrik:)
                 Geometrica delineati<o>
                              öffwer
höghwälborna greffwinnas och frws, frw Agneta Horns, boren gr<eff>wedotters af Biörne-
borgh, frijherrinnas til Gudhem, frws til Sätuna, Karekh<uu>s, R<uijn>, Harfwilla, Häringe och Fånöö etc, ett
dhess arffrällse hemman, beläget uthi Smålandh, Jönekiöpingz lähn, <    > häradh, Refftele sochn, Öhrhult benämt,
                         affmätt anno
                             1668.


        Notarum explicatio.

1.  Öhrhult frällsse hemman,                                                     1/4.
     Effter denne landzorts seedh bruukas och sååes
     all denne gårdz åcker åhrligen medh blandhsädh och
     hwijthaffre, jordhmoonen är aff skarp öhrjordh
2.  fullt medh röör och steen, uthsädhet är alls,                      2 1/7 tunnelandh.

3.  Änngen är och något skarp, deells hårdhwall och deels
     kierwall, kann bliffwa dher på till höö och starr
     tilhoopa när medellmåtigh hööwäxt ähr,                           10 lass.

     Uthmarcken haffwer denne gårdh ihoopa medh näst omliggandhe byar
     och är ingen åthskillnadh emellan, som är Röplinge tu hemman,
     Skaatekulla ett hemman, Galtååsa et hemman, Kulla et hemman,
     Såndare et hemman, Östra Wemmerstorp1 et hemman, Nedra Wemmerstorp1
     et hemman, Kiäringenääs et hemman, Hollmsaree hemman et, Rim et
     hemman, Kooshult et hemman, Tången et hemman, Hult et hemman,
     Torp et hemman, huillcken uthmarck till bemälte byar är tämmeligh
     stoor och wijdh, doch intit annat änn liungbackar och och mååsar, undan-
     tagandes tree små bookehult och när godh skafwell ähr, är kann
     till huar heelgårdh där på feetas åtta stycken swijhn och tuå stycken
     till denne gårdh, ingen timber, näffwer, trinne eller weede-
     skough finns på denne byars uthmarck uthan skola sådandt till gårdh-
     sens tarfwer af androm kiööpas, mulebeetit är ochså skarpt.


(Karttext:)
Här nårr uth är uthmarcken och slääte liungbackar och mååsar iblan.
Mååse.
Liungmark.
Kulla siöön.
Här tager Såndaree giarde2 weedh.
Mååse.
Tämmeligh godh ang3 och steenigh.
Kiärr änngh.
Liungh.
Något skarp ängh med eeke och någon småå berckeskough.
Här på denne sijdan tager Biärnaree ägor och beetes hage weedh.
Liungmark.
Mååse.
Här tager och Såndaree giärdhe weedh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

________________
1Fel för Memmerstorp?
2Fel för giärde.
3Fel för äng.