E5:9b
             Geometrica delineatio
                         öffwer
höghwälborna greffwinnas och frws, frw Agneta Horns, boren greffwedotters af Biorneborgh,
frijherrinnas till Gudhem, frws till Sätuna, Karckhuus, Ruijn, Harfwilla, Häringe och Fånöö etc,  ett dhes arffrällse hemman belä-
       get uthi Smålandh, Jönekiöpingz lähn, Tweeta häradh, Rubberga sochn och Hälgared benämbdt, affmätt anno
                         1667.


                     Notarum explicatio.

1.  Hällgiared frällsse hemman,                                                           1.
     Ibidem frällsse uthjordh en och bruukas under gården effter som
     hon tillijka medh gården ähr hennes höggrefflliga nådes frw Agneta
     Horns arff frällsse.
A.  Nårre giärdet, dher uthi leerjordh medh någon swartmylla iblan,
     godh åckerjordh, der på uthsädhe,                                               3 5/8 tunna.
B.  Södre giardet1, dher uthi öhrjordh medh swartmylla iblan,
     tämmeligh godh åckerjordh, dher på uthsädhe,                             3 1/2 tunna.
C.  Wäster södre giärdet, där uthi åckeren är något skarp öhrjordh medh
     röör och steen, der på uthsädhe,                                                  4 3/4 tunna.
D.  Åckerlöckerna till denne gårdh, tillijka medh tompten der
     på alls till uthsädhe,                                                                      3 3/4 tunna.
     Ligger åhrligen en treediepart aff detta offwanskreefne
     i träädhe.
E.  Änngen belangandhe så haffwer denne gårdh effter samma proportion
     i skieffte eller teegemåhl i änngen medh södergårdhen, som han i
     åckergiärden haffwer, men effter gammall sägen säges att denna
     gårdh tilhoopa medh uthjorden, skall wara en siundedeel ringare
     uthi åcker och änngh än södre gårdhen, denne gårdh bekommre hårdhwalls
     höö på sin anpart uthi ängen och sädesgiärden, så wäll som och på den
F.  nårre ängehagen tillijka medh tompten och löckerna som han för sigh
     siällf hafwer tilhoopa räcknat när medellmåtigh wäxt ähr,                50 lass.
G.  Humblegårdh weedh pas om,                                                       300 stänger.
H.  Uthmarcken och skougen der på medellmåtigt godt mulebeete, timmerskoug ingen,
     något lijtet fälleskough, sampt trinne och weedskough.
2.  Södergården, skatte hemman,                                                          1.
     Och ähr effter gammall uhrminnes sägen en siundedeell större bådhe i
     åcker och änngh änn nårregården medh uthjorden ähr.


(Karttext:)
Här tager Bougla ägor och uthmarck weedh.
Kiälla.
Här tager Bougla änngh weedh.
Båcksteenss kiäller.
Giööl.
Kiärr.
Här tager Kåffre ägor och uthmarck weedh.
Bärgh, graan och ärreskough.
Här tager Bougla ägor och giärdhe weedh.
Skarp hårdhwalls änngh.
Något skarp hårdhwallss änngh.
Fettingzbärgh.
Kiärr, odugeligit.
Kiärr.
Talle och graanskough.
Här tager Rubbärga ägor och uthmark weedh.
Torpa ägor och uthmarck tager här weedh.
Bärgh.
Museklint.
Tämmeligh godh hårdh walls änngh.
Beetes hage.
Graan och åhrreskough.
Graanskough.
Yxnewaadh.
Fälleskough.
Tämmeligh godh hårdhwalls änngh.
Tager här Ingary ägor och änngh weedh.
Bergh.
Här på denne sijdan tager Torpa ägor och uthmarck weedh.
Årreskog.
Godh hårdhwalls ängh.
Kiärr.
Skarp änngh.
Qwarn.
Kiärr.
Hårssebärget.
Årreskoug.
Kiärr.
Skarp änng.
Kiärrachtigh änngh.
Här tager Liungarpz ägor och uthmarck weedh.
Backekrooken.
Klynnebärget.
Här tager Liungarpz änngh weedh.
Mååse.
Kiärr.
Åhrre och graanskough.
Graanskoug och skiöön fälle skough.
Graan och felleskough.
Här på denne sijdan tager Teenhulltz ägor och uthmarck weedh.
Här på denne sijdan tager Miälaree ägor och uthmark weedh.
Kappeleedh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________
1Fel för giärdet.