E5:10b(Rubrik:)
                Geometrica delineatio
                        öffwer
höghwälborna greffwinnas och frws, frw Agneta Horns, boren greffwedotters af Biörneborgh,
       frijherrinnas till Gudhem, frws till Sätuna, Karckhuus, Ruijn, Harfwilla, Häringe och Fånöö etc, ett dhess
            arffrällse hemman beläget uthi Smålandh, Jönekiöpingz lähn, Tweeta häradh, Rubberga sochn
                          och uthi Miälaredz by, affmätt anno 1667.


           Notarum explicatio.

     Miälaredh allss hemman,                                                         3.
1.  Nårre gården, frällsse höghwälborna greeffwinna och
     frw, fru Agneta Horn tilhörigdt hemman,                                  1.
A.  Nårre giärdet, der uthi öhrjordh, uthsädhe på denne gårdz
     åckerteegar,                                                                           5 1/4 tunnelandh.
B.  Mällangiärdet, des jordhmoon är aff röödh öhrjordh,
     uthsädhe på denne gårdz åckerteegar,                                    4 1/8 tunnelandh.
C.  Södre giärdet, des jordhmoon är aff öhrjordh och
     sandh iblan, där uthi uthsädhe på denne gårdz teegar,              4 1/3 tunnelandh
     Ligger åhrligen et giärdhe i träädhe.
D.  Humblegårdh weedh gårdhen weedh pass om                        30 stännger.
E.  Änngen till denne by, der uthi haffwer denne gårdh effter
     den proportion som han uthi åckergiärden haffwer,
     nämbligen en trediedeel, effter gårdarna ähra lijka
     stoora i teegeskieefftet, bliffwer på denne gårdz
     andeel så wäll i bägge änngerne som sädesgiärden
     tillijka medh starränge teegerne wäster om byen
     till höö, enär medellmåtigh wäxt är,                                        16 las.

2.  Mangården crono hemman,                                                     1.

3.  Södergården skatte hemman,                                                   1.
     Och ähra desse tree hemman lijka stoora bådhe
     i åcker och änngh.

F.  Uthmarcken till denne by är ringa, der på finnes någon fälleskough
     menn ingen timmerskough eller näffwerskough, mulebeetet är
     medellmatigt1, doch ringa till widdh.


(Karttext:)
Här tager Hårsarpa ägor och uthmarck weedh.
Mååse.
Här tager Hällgaredz ägor och uthmarck weedh.
Skarp mååsswalls änngh full medh bierckeskough.
Fult medh bärg och steen.
Här tager Teenhultz ägor och uthmarck weedh.
Här tager Harsarpa ägor och giärdhe weedh.
Starr och maa änngh.
Ingen grääs wäxt.
Skarp mååswalls änngh full medh graan, biercke och uhleskough2.
Bärgh och steen.
Starr och maa änngh.
Ingen grääss wäxt.
Här tager och Hårsarp giärdhe weedh.
Höglänt mark och ingen grääs wäxt, graan och bercke skoug.
Höga backar.
Graanskough.
Skiutz kiärrett.
Mycket skarp mååsswalls änngh och högh backug marck full medh graan och biercke skough.
Kiäre fult medh små graan och talleskough.
Fälleskough.
Här tager och Teenhultz ägor och uthmarck weedh.
Här tager Hultz ägor och uthmark weedh.
Graan och talleskough.
Skarp mååsswalls änngh full medh graan, talle och bierkeskog.
Fälleskough.
Medellmåtigh godh änngh här på denne plaan.
Fälleskough.
Här tager Hultz ägor och änngh weedh.
Här tager och Faarsläätz uthmark weedh.
Här tager Hultz ägor och uthmark weedh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________
1Fel för medellmåtigt.
2Fel för ahleskough?