E5:11b(Rubrik:)
                              Geometrica delineatio
                                       öffwer
höfhwälborna greffwinnas och frws, frw Agneta Horns, boren greffwedotters
af Biörneborgh, frijherrinnas till Gudhem, frws till Satuna, Karckhuus, Ruijn, Harfwilla, Häringe och Fånöö etc, tuänne
dhes arffrällse hemman belägne uthi Smålandh, Jönekiöpingz lähn, Wästra häradh, Sansiöö sochn, Dijsendaal benämbdt, affmätt anno
                                                    1668.


              Notarum explicatio.

     Dijsendaal skattehemman,                                                          1/4.
     Frällse hemman,                                                                         1/4.
1.  Nårregården skatte, höghwälborna greffwinna och frus fru
     Agneta Horns arff frällsse, doch skatterätten åboanden
     förbehållen.
A.  Nårregiärdet, der uthi är öhrjord medh någon suartmylla iblan, fult
     medh röör och steen och deels hälleskiärfw under, där uthi till denne
     gårdh uthsädhe,                                                                                              2 tunnor.
B.  Öster södre giärdet är aff lijka jordmoon, der i til denne gårdh uthsädhe,      2 5/6 tunna.
C.  Wäster södre giärdet är alt af lijka jordhmoon, der i till denne gårdh uthsäde, 1 3/4 tunna.
D.  Wästre änghagen lyder till denne gårdh, där uthi uthsädhe,                            10/14 tunna.
E.  Södre änghagen lyder till denne gårdh, der uthi uthsädhe,                               7/20 tunna.
     aff detta uthsädhe, ligger åhrligen en trediepart i trädhe.
F.  Änngen till denne gårdh är något skarp, kan blifwa där på til höö
     tillijka medh änghagarne af sädes giärdens hööet när medel wäxt är,            19 lass.
G.  Humblegårdh weedh pass om,
2.  Södre gården frällsse höghwälborne greffwinna och frues, fru Agneta Horns
     arff frällsse.
H.  Nårregiärdet, der uthi uthsädhe till denne gårdh på tuänne åckertegar, 2 9/16 tunna.
I.  Öster södre giärdet, der i uthsädhe till denne gårdh,                               1 19/20.
K.  Wäster södre giärdet, der i uthsädhe till denne gårdh,                           1 1/2 tunna.
L.  Tompten weedh gårdhen der uthi uthsädhe,                                             5/16 tunna.
M.  Wästre änghagen der i till uthsädhe,                                                       1/4 tunna.
N.  Tuänne löckor södher om giärden der uthi till uthsädhe,                          1/4 tunna.
     Aff detta uthsädhe ligger åhrligen en tredie deel i trädhe.
O.  Ängen till denne gårdh är och något skarp, kan blifwa der på till höö
     tillijka medh änghagerne och sädes giärdens hööet,                               16 lass.
P.  Humblegårdh weedh pass om,                                                             50 stänger.
Q.  Uthmrcken är något ringa och skarpt mulebeete, ingen timberskough ey häller
     näfwerskoug, något lijtit fälleskough, weedh och trinne skough till nö-
     torfften.


(Karttext:)
Steen är mansshöger.
Giss siön.
Kiällera ähra bortkastade.
Hijt inn till denne skillnad hafwa Dijsendaal welat.
Gissarpz uth-marck tager her weedh.
Ooset.
Denne skill-nadh är för 30 åhr sedan medh Sänna oprättat, men sedemera opreefwet.
Nu komma icke Dysendaal länger når medh sijdan ägor änn till denne bäcken och når om bäcken tager Gissarpz ägor weedh.
Kiällera weedh Giölliekiärret.
Här på denne sijdhan tager Sånarpz ägor och änngh weedh.
Fälleskough.
Någon fälleskough, små graan och talleskoug.
Giölliekierret.
Här på denne sijdhan tager Hultarp ägor och uthmarck weedh.
Kiärr.
Skarp beethes marck.
Giööl.
Biärcka och graanskough.
Skarp änngewall.
Kiällera weedh Kiälle kiärret.
Kiällekiärret.
Här tager Sånarpz giärdhe weedh.
Medell-måtig godh äng.
Kierr äng.
Odugeligit medh berg och steen.
Kiärr.
Skarp beetes marck.
Skarp änngewall.
Medellmåtigh godh änng.
Kiäller.
Berg och steen.
Magra småå fälleparcker.
Här tager Boanäs ägor weedh.
Skarp äng.
Miöölqwarn till numro 1.
Kiärrachtig änng.
Miölquarn till numro 2.
Bergh.
Kiäller.
Beethes hage.
Här tager Åhn-hultz ägor och uth-marck weedh.
Här tager och Sånarpz ägor weedh.
Beethes hage.
Kiäller.
Fälleskough.
Här tager Kiällere ägor weedh.
Här tager Åhnhultz uthmarck weedh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.