E5:12b(Rubrik:)
                                    Geometrica delineatio
                                              öffwer
höghwälborna greffwinnas och frws, frw Agneta Horns boren greffwedotters aff Biörneborgh,
friherrinnas till Gudhem, frws till Sätuna, Karckhuus, Ruijn, Harfwilla, Häringe och Fånöö etc, et dess arffrällse
hemman beläget uthi Smålandh, Jönekiöpingz lähn, Tweeta häradh, Swartorpa sochn och Torstorp benämbt, afmätt anno
                                          1667.


                       Notarum explicatio.

A.  Torstorph frällsse hemman,                                                1.
B.  Nårre giärdett, der uthi åckeren är skarp berckeleera
     och kan wara der uthi till uthsädhe,                                      4 8/14 tunna.
C.  Östra giärdet, är alt aff lijka jordhmoon medh det nårra,
     der uthi till uthsädhe,                                                           2 13/14 tunna.
D.  Södra giärdet lijka jordhmoon medh dee andre giärdhen,
     der uthi till uthsädhe,                                                           5 1/11 tunna.
E.  Humblegårdh weedh gårdhen weedh pass om,                    200 stänger.
F.  Änngen är medellmåtigh godh, full medh graan, ahle och
     ährreskough, bliffwer der på tillijka medh båda sädes-
     giärdens hööet alls tilhoopa, när medellmåtigh
     hööwäxt ähr,                                                                       28 lass.
G.  En miöölqwarn som maales på till gårdzens nötorfft.
H.  Uthmarken är mycket lijten som är till att see, ähr fördenskull icke
     synnerligit mulebeete, finnes något lijtet trinne och weedeskough,
     menn intit till timber.


(Karttext:)
Här tager Ingarpz ängh weedh.
Her tager Åfala ägor och änngh weedh.
Kallfwehage.
Skarp kiärrängh.
Skarp änge wall.
Här tager Getteryes ägor och giärdhe weedh.
Kiärr änngh.
Kiärr.
Medhellmåtigh änngh medh gran, ahle och ährreskogh.
Godh ängwall.
Godh ängewall.
Här tager Ingarpz ägor och giärdhe weedh.
Täm-meligh godh änge-wall.
Graan skough och steenigdt.
Godh änge wall.
Bärgh.
Kiärr.
Här tager coh Getteryes ägor och ängh weedh.
Medhellmåtigh ängewall full medh graan, ahle och ährreskough.
Medellmåtigh ängewall.
Kiärrängh.
Tämmeligh godh ängewall.
Her på denne sijdan tager Löfffälles ägor och uthmark weedh.
Kiärr.
Medellmåtigh ängewall medh graan, ahle och ährre skough.
Graanskog.
Fälleskough.
Steen.
Här tager Haslarpz ägor och uthmarck weedh.
Steen.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.