E5:13b(Rubrik:)
                                          Geom<   >

höghwälborna greffwinnas och frw <    >    af Biörneborgh,
frijherrinnas till Gudhem, frws till Sätuna, <   >Ruijn,  Häringe och <   > etc, dhess arffrällse hemman
beläget uthi Smålandh, Jönekiöpingz lähn, W<   > häradh, Willsta sochn, Hagh<   > benämbdt, afmätt anno
                         16<6>8.


                   Notarum explicatio.

1.  Haghult frällsse heman,                                                                1.
     Effter denne landzorts seedh brukas och sååes
     all denne gårdz åcker åhrligen medh blandhsädh
     och huijthaffre alldra mäst och en lijten deel medh rågh
     och korn allena, jordhmoonen ähr aff röödh öhr-
     jordh och medh någon suartmylla iblan på somblige
2.  ställen, är och fult medh röör och steen, uthsädet alls är,            10 1/2 tunneland.
3.  Änngen till denne gårdh är mästendeells skarp och steenigh
     och mååswall, deellss är och kiärrängh uthe på mååsen
     och i mååselaggerne, kann bliffwa till höö bådhe på hård-
     wallen så wäll som och på kiärrängerne, tilhoopa när
     medellmåtigh hööwäxt ähr,                                                     24 lass.
4.  Ladeänngen lyder till denne gårdh och är belägen weedh
     pass en fiärdingz wägh ifrån gårdhen wäster uth, på andre
     och wästre sijdan om Åtrååsa by nedre weedh åhn,
     kan blifwa der på till höö när medell wäxt är,                         10 lass.
5.  Humblegårdh weedh gården weedh pass om,                       100 stänger.
     Uthmarcken belangandhe, så är ingen åthskillnadh emellan näst omlig-
     gandhe byars uthmarck och denne, doch finns der på ingen timber
     eller fälleskough, ey häller näffwerskough, uthan är släta liungbackar
     och mååsar, på somblige parcker finns någon småå talleskough som
     kann wara till weede skough dageligh1, mulebeetit befinnes wara täm-
     melig godt på denne oskieffte marck.


(Karttext:)
På denne sijdan tager Aplagårdz giärdhe weedh och ligger ödhe och affhyst.
Her på denne sijdan tager Lilla Hoghultz giärdhe weedh.
Bierke skog.
Odugeligh mååse.
Små booke skough.
Små berke skog här uth-med mååsen.
Liungbacke.
Skarp mååssachtig och steenigh hårdhwallss änngh.
Liungbacke.
Mååse.
Booke skough medh någon eekeskog iblan.
Skarp kiärr änngh.
Här wäster uth är och uthmarck och liung backar och mååsar.
Skarp äng.
Medellmåtig godh hårdhwals änngh.
Liungbacke.
Mååse.
Bierke skough och någon eeke skog iblan.
Medellmåtigh godh änng.
Mååse.
Här östan till är uthmarken och släta liungbackar och mååsar.
Maase2.
Godh änngh.
Godh änngh.
Beetes hage och släät liung-marck.
Liung backe.
Mååse.
Här söder uth är och uthmarck, liungbackar och mååsar.

Här tager qwar-nare änng weedh.
Her på denne sijdan tager Åtrååsa beetes hage weedh.
Odugeligh mååse.
Här tager Bastegårdz äng weedh.
Skarp staggwallss änng medh några små berke-buskar.
Här uthmedh tager Åtråssa änngh weedh.
Här tager Kallsse änng weedh.
Här på denne sijdan tager Wrekesbärgz änngh weedh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

__________
1Fel för dågeligh.
2Fel för mååse.