E5:14b(Rubrik:)
                 Geometrica deli<   >io
                            öffwer
höghwälborna greffwinnas och frws, frw Agneta H<   > greffwedotters
af Biörneborgh, frijherrinnas till Gudhem, frws till Sätuna, Karckh<   > Harfwilla, Häringe och
Fånöö etc, ett dhess arffrällse hemman, beläget uthi Smålandh, Jönekiöpingz lähn, Wass<    > Willstadh sochn och
            Lilla Haghult benämbdt, affmätt anno
                             1668.


             Notarum explicatio.

1.  Lilla Haghult frällsse hemman,                                                1/2.
     Effter landzens seedh brukas all denne gårdz åcker
     åhrligen, dhess jordhmoon är röödh öhrjordh full medh
     jordfaste steenar, mager åckerjordh.
2.  Uthsädet är allss,                                                                  3 1/14 tunna.
3.  Änngen är och så mycket skarp och steenigh medh mååswall,
     deells öhr och så kiärrwall, kann bliffwa der på
     höö och starr tilhoopa enär medellmåtigh hööwäxt är,            12 lass.
     Belangandhe uthmarcken, så är ingen åthskillnadh emellan denne gårdh
     och näst omliggandhe byar, doch är ingen nyttigh skough på denne
     oskieffte marck uthan småt talle på somblige parcker som kan
     wara dågeligh alenast till weedh, elliest ähr mäst liungbackar och
     mååser, men tämmelig godt mulebeete på benämt oskieffte marck.


(Karttext:)
Här når uth tager straxt Ukulla giärdhe weedh.
Här öster uth tager straxt Kalla skougz gierdhe weedh.
Här på dhenne sijdan tager Aplagårdz ägor och giärde weedh och lig-ger ödhe och alldeles af-hyst.
Liunghmarck och berke skough.
Kiärränng.
Medellmåtig godh änngh.
Kiärr.
Liungmark.
Skarp änngh.
Mååse.
Medelmåtigh godh änngh.
Mååse.
Kiäränngh.
Booke skoug.
Mååse.
Här öster södher uth, uthmarcken.
Skarp och steenig äng medh booke och eeke skoug.
Här på denne sijdan tager Haghults giärdhe weedh.
Booke och berkeskough.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.