E5:15b(Rubrik:)
                                 Geometrica delineatio
                                             öffwer
höfhwälborna greffwinnas och frws, frw Agneta Horns boren greffwedotters af Biörneborgh,
frijherrinnas til Gudhem, frws til Sätuna, Karckhuus, Ruin, Harfwilla, Häringe och Fånöö etc, ett dess arffrällse hemman
beläget uthi Smålandh, Jönekiöpingz lähn, Wässboo härad, Åsenhöga sochn och Eekhult benämbdt, affmätt anno
                                            1668.


              Notarum explicatio.

1.  Eekhult frällsse hemman,                                                     1/2.
     Effter denne landzortz seedh bruukas all denne
     gårdhz åcker åhrligen och sååes mästedeells
     medh blandhsädh som ähr wåhr rågh och hwijthafre
     ihoop blandat och deells medh hafre allena och den
     ringaste deelen sååes medh rågh allena och korn alena
     och ähr skarp röödh öhrjordh uthi åckeren fullt medh röör
2.  och steen, dess uthsädhe är allss,                                       5 1/16 tunna.
3.  Änngen är och så skarp medh liungh beblandat och
     steenigh, kann blifwa dher på till höö enär medhell-
     måtigh hööwäxt är,                                                            12 lass.
4.  Humblegårdh weedh pass om,                                           400 stänger.
5.  Uthmarcken belangandhe, så finns der på medellmåtigt
     godt muhlebeete, men lijtet fällskough, timmerskough
     till tarffwen sampt och tiähre weedeskough. Fijske-
     watnet ähr medellmåtigdt.
6.  En lijten miöölqwarn till denne gårdh, kan malas något på
     hööst och wåhr när floodh ähr.


(Karttext:)
Här tager Hylte ägor och uthmarck weedh alt in till bäcken.
Kiärränngh.
   Här på d<   > tager Trålb<  >
   ägor och <  >gen
   wiss åthskill<  > mellan, uthan dee
   hugga huar <  > annan, så långt som
   ähr ifrån Eekhultz giärdez gårdh och
   till denne skillnadt, äffwen  så långt
   är ifrån denne skillnadt till Trall-
   sseboo giärdesgårdh.
Liungh moomarck och talleskoug.
Mååse.
Skarp änng.
Giööl.
Kiärr.
Berkeskoug.
Steenigh.
Kiärr anngh1 och sanck.
Myckit steenig änng medh eeke och berke skough.
Här tager Ööes ägor och uthmarck weedh.
Steenigh änng.
Liung.
Högh kulle.
Mååse.
Beetes hage medh någon gran och talleskough.
Bärgh och talleskoug och ingen fälleskough.
Liungh mark.
Medel-måtig godh änng.
Tämmelig godh änng.
Talleskoug.
Östre siöön.
Ekhult siöön.
Liunghmoo, bärgh och talleskoug.
Här är någon fälleskough.
Liungh moomarck och talleskough.
Här är ochså någon falleskog.
Här på denne sidjan tager Weeleboo och Kramp-hultz ägor och uth-marck ihoopa weedh.
Här på dhene sijdan tager Åsenhöga Prästegårdz ägor och uthmark weedh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Fel för änngh.