E5:16b(Rubrik:)
                                        Geometrica delineatio
                                                  öffwer
höghwälborna greffwinnas och frws, frw Agneta Horns boren greffwedotters af
Biörneborgh, frijherrinnas till Gudhem, fruus till Sätuna, Karckhuus, Ruijn, Harfwilla, Häringe och Fånöö etc, ett dhes arffräll-
se hemman belägit uthi Smålandh, Jönekiöpingz lähn, Tweeta häradh, Öggestorpa sochn, Tubbarph benämbdt, affmätt anno
                                    1668.


         Notarum explicatio.

A.  Tubbarph frällse hemman,                                                              1.
B.  Nårre giärdett och dher uthi åckeren ähr skarp öhrjordh och fult
     medh röör och steen, des uthsädhe ähr,                                         3 13/16 tunna.
C.  Öster giärdet, ähr och dher uthi åckeren skarp öhrjordh full
     medh röör och steen, dhes uthsädhe ähr,                                       3 13/16 tunna.
D.  Södre giärdhet, ähr och dher uthi skarp öhrjordh fult medh
     röör och steen, dhess uthsädhe ähr,                                              5 1/9 tunna.
E.  Löckan öster når om giärdhet, dher uthi ähr öhr och sandhjordh,
     dhess uthsädhe ähr,                                                                     11/20 tunna.
     Aff detta offwanbemälte uthsädhe ligger åhrligen en
     trediepart i träädhe.
F.  Änngen ähr och så mästendeells skarp, kann bliffwa dher på till
     höö när medhellmåtigh hööwäxt ähr tillijka medh sädessgärden,    23 lass.
G.  Humblegårdh till denne gårdh medh pass om,                             100 stänger.
H.  Uthmarcken till denne gårdh ähr mycket ringa och lijthen som wäll seandes
     ähr, dher på ringa och magert mulebeete, några små fälleparker kunna
     finnas der på, ingen timmerskough eller näffwerskough, uthan allenast
     trinne och weedheskough till nötorfftan.


(Karttext:)
Här tager Ällgareedz ägor och uthmarck weedh.
Här tager Ällgareedz änngh weedh.
Små graan och fälle skoug.
Här tager Hyegiöölls uthmarck weedh.
Beethes hage.
Skarp änngh och steenigh fult medh biercke och ahleskough.
Här tager och Ällgareedz änngh weedh.
Hylte kiärret.
Kiärr.
Här ta-ger Ällme-wijkz giärdhe weedh.
Skarp hårdhwalls änngh medh biärcke och ahleskough.
Medellmåtigh godh hårdhwalls änngh.
Här tager Hylta uthmarck weedh.
Småå talleskough och några fälleparker iblan.
Skarp änng.
Skarp hårdhwalls änngh medh biärcke och ahleskough.
Fälle skoug.
Kiärr.
Här tager Ällmewijkz ägor och uth-marck weedh.
Kiäller.
Fälleskough.
Någon fälleskough på denne plaan.
Heestra kiäller.
Här på denne sidjhan tager Heestra ägor och uthmarck weedh.
Åhnekull.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.